Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά και διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατατέθηκε στην Βουλή.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στην διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σκοπός είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται το καθεστώς διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν αφενός τη λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αφετέρου την αποστολή του, ειδικότερα δε τη χορήγηση αποζημιώσεων.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4056/2012 σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Επικαιροποιείται η έννοια των ορισμών που αφορούν τα πρόχειρα καταλύματα ζώων, την άδεια εγκατάστασης και τον λειτουργικό χώρο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

β. Επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) από τα οριζόμενα σημεία αναφοράς, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.

γ. Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, με την κατάργηση μέρους των δικαιολογητικών ίδρυσής τους (για περιοχές του δικτύου Natura 2000 η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και η σχετική απόφαση Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους κ.α.)

δ. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή αλλαγής της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή επέκτασης, πέραν των απαιτουμένων για τον εν λόγω σκοπό, εγκαταστάσεων.

2.α. Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 93 ν.4495/2017), το χρονικό διάστημα αναστολής κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης [εννέα (9) μήνες για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, αντί των ισχυουσών εξήντα (60) ημερών για την αναστολή κατεδάφισης με δυνατότητα παράτασης για επί πλέον τριάντα (30) μέρες].

Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η κατασκευή κρίνεται κατεδαφιστέα και οριστικοποιούνται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

β. Επαναπροσδιορίζεται το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας [σε πέντε τοις εκατό (5%) από είκοσι τοις εκατό (20%) που ισχύει σήμερα], στον ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής εγκατάστασης, που προβαίνει σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατασκευών, μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας.

3. Επανακαθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

4. Καθορίζονται τα καθήκοντα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ. κατά τη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων, τίθενται οι περιορισμοί κατά την ανάληψη των εν λόγω καθηκόντων και περιγράφονται τα δικαιώματα των ελεγκτών που απορρέουν από αυτά.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠ.Α.Α.Α.Τ. λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση των ελεγκτών και τις απόψεις του ελεγχομένου, εφόσον κρίνει ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει με πράξη του διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο ή επιθεωρούμενο έτος.

5. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31η .12.2021) και για δύο (2) ακόμα έτη (μέχρι την 31η .12.2023) η προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας και παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας με υπουργική απόφαση.

6. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (22η .05.2021) και μέχρι την 30η .04.2022, η προθεσμία χορήγησης άδειας αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

7. Παρατείνεται μέχρι την: - 31η .12.2021 (έληξε την 31η .10.2021), η δυνατότητα στον ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί στους δικαιούχους, μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

- 31η.01.2022, από την 31η .12.2021 που ισχύει, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διεκπεραίωσης των δηλώσεων ζημίας ? αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Για τον επιπλέον μήνα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου οι εν λόγω ανταποκριτές λαμβάνουν την οριζόμενη αυξημένη αποζημίωση.

- 19η.11.2022 (λήγει την 19η .11.2021), η θητεία του Προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Δείτε αναλυτικά EΔΩ.