Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μέτρο 4

Με χρηματοδότηση απ’ το ταμείο μικροπιστώσεων.

Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Η Πρόσκληση αφορά:

  • Δράση 4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης με Χρηματοδοτικό Εργαλείο (ΧΕ).

Ο στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τελικών προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

Για το σκοπό αυτό, στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή / και άυλα στοιχεία, οι οποίες σχετίζονται τη γεωργική παραγωγή.

  • Δράση 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων του τομέα στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό στην Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία του ενεργητικού οι οποίες σχετίζονται με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Η δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (21.500.000 €) και χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη παρέχεται μέσω του ΧΕ παροχής μικροπιστώσεων ύψους από 3.000€ έως 25.000€. Με την έννοια των μικροπιστώσεων νοούνται τόσο δάνεια που χορηγούνται από Τραπεζικά Ιδρύματα όσο και μικροχρηματοδοτήσεις, κατά την έννοια του νόμου 4701/2020 (Α΄ 2020). Το ΧΕ δύναται να συνδυάζεται σε μία ενιαία πράξη με άλλες μορφές στήριξης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με αυτό και έχουν στόχο τους ίδιους τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και των επιδοτήσεων επιτοκίου.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/12/2021 έως 17/12/2021.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.