Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα LIFE: Επενδυτικό πακέτο πάνω από 290 εκατ. ευρώ

Χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Αυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-19. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, κατά την οποία η χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Μ' αυτή τη νέα δέσμη μέτρων, η Επιτροπή προβλέπει να διαθέσει περίπου 223 εκατ. ευρώ για έργα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Επίσης, επενδύει περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ σε διάφορα έργα με αντικείμενο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και την διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Παραδείγματα έργων από όλη την Ευρώπη

Ένα μείζον διακρατικό έργο θα αποκαταστήσει υποβαθμισμένους τυρφώνες στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία. Οι προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της λειτουργίας των τυρφώνων ως καταβοθρών άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στη φιλοδοξία της ΕΕ να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Το έργο θα αυξήσει επίσης τη στάθμη των υπόγειων υδάτων και θα συμβάλει στη διατήρηση των ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

Ένα άλλο έργο αφορά την προώθηση κλιματολογικά έξυπνης, θρεπτικής και οικονομικά προσιτής διατροφής από Ιταλούς σεφ, και παράλληλα τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης, οι οποίες θα στοχεύουν πελάτες, προσωπικό και άλλους. Αυτό το έργο συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική « Από το αγρόκτημα στο πιάτο», στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα.

Μια βουλγαρική ομάδα έργου θα προστατεύσει τους πληθυσμούς αναπαραγωγής, διαχείμασης και μετανάστευσης διαφόρων ειδών πτηνών μειώνοντας τους θανάτους από υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ομάδα αυτή θα εντοπίσει τις πλέον επικίνδυνες ηλεκτροφόρες γραμμές μεσαίας τάσης και θα αντικαταστήσει τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας με υπόγεια καλώδια στα σημαντικότερα τμήματα. Το έργο αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση της οδηγίας της ΕΕ για τα πτηνά.

Ένα πολωνικό έργο θα καταδείξει τη σκοπιμότητα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ψύξη δημόσιων κτιρίων, ενώ ένα έργο από τη Γαλλία θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και την ανάκτηση αποβλήτων από τοπικές κατασκευές και δημόσια έργα. Και τα δύο έργα στηρίζουν το κύμα ανακαινίσεων της ΕΕ, το οποίο δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Μια πιο κοντινή ματιά στους αριθμούς:

  • 39 έργα LIFE για τη βιοποικιλότητα θα στηρίξουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 249 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 134 εκατ. ευρώ.
  • 45 έργα LIFE για το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 162 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 78 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, 55 εκατ. ευρώ
  • θα επενδυθούν σε 10 έργα για τη μείωση των αποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, ενώ άλλα 50 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν 16 έργα για την ποιότητα του νερού.
  • 8 έργα LIFE για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Θα δώσουν επίσης στις δημόσιες αρχές τα εργαλεία για να προωθήσουν, να παρακολουθήσουν και να επιβάλουν τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον. Τα σχέδια αυτά διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους άνω των 19 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 11 εκατ. ευρώ.
  • 17 έργα LIFE για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα λάβουν χρηματοδότηση περίπου 66 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 35 εκατ. ευρώ. Αυτού του είδους τα έργα περιλαμβάνουν την προώθηση της κλιματικά ουδέτερης γεωργίας, καθώς και τη βελτίωση της ανάκτησης θερμότητας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
  • 17 έργα LIFE για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν περίπου 52 εκατ. ευρώ, από τα οποία σχεδόν 29 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από κονδύλια του προγράμματος LIFE. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται η προσαρμογή των δασών σε ακραία καιρικά φαινόμενα και η τόνωση των ικανοτήτων προσαρμογής των υγειονομικών υποδομών της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή.
  • 6 έργα LIFE για την κλιματική διακυβέρνηση και την πληροφόρηση θα βελτιώσουν την κλιματική διακυβέρνηση και θα ενημερώσουν το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει πάνω από 7 εκατ. ευρώ.