Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόγραμμα αποζημιώσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

Με την κοινή υπουργική απόφαση εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ή χωρίς κατά περίπτωση κοινοτική συμμετοχή.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως:

 • του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,
 • της πανώλης των βοοειδών,
 • της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
 • του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,
 • της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
 • του πυρετού της κοιλάδας του Rift,
 • της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,
 • της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
 • της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
 • της κλασσικής πανώλης των χοίρων,
 • της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,
 • της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,
 • της ασθένειας Teschen των χοίρων,
 • της γρίπης των πτηνών,
 • της ψευδοπανώλης των πτηνών,
 • της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN),
 • της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,
 • της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,
 • της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων,
 • του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,
 • της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,
 • της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,
 • της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,
 • της λύσσας,
 • της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS),
 • της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN),
 • της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),
 • της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),
 • της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων,
 • της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων,
 • του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,
 • της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
 • της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.

Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), ως ακολούθως:

 • η επιτήρηση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),
 • η εκρίζωση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),
 • η εκρίζωση της τρομώδους νόσου των προβάτων.

Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων ως ακολούθως:

 • η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων με το εμβόλιο REV1,
 • η επιτήρηση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
 • ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης,
 • η επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα και άγρια πτηνά,
 • η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας,
 • η πρόληψη, επιζωοτιολογική επιτήρηση και έλεγχος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων,
 • η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων ως ακολούθως:

 • η εκρίζωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών,
 • η εκρίζωση της φυματίωσης των βοοειδών,
 • η εκρίζωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,
 • η επιτήρηση και ο έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.