Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μελέτη για την ποιότητα των γεωργικών εδαφών

Μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων.

Με σημερινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημ. Παπαγιαννίδη, τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, μέσω της οποίας θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της εκτίμησης της καθαρής επίπτωσης των μέτρων του ΠΑΑ στη μεταβολή των εδαφολογικών παραμέτρων.

Επιπλέον, σύμφωνα, με το άρθρο 6 «Ειδικοί στόχοι» της Πρότασης κανονισμού για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας», αποτελεί ειδικό στόχο των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΓΠ και επομένως η συγκέντρωση των εν λόγω δεδομένων θα συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση και του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και για την περίοδο 2020 -2023 θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών και συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί η χωρική βάση δεδομένων των εδαφολογικών παραμέτρων με:

  • ανάπτυξη ενιαίας γεωβάσης και μετάπτωση όλων των ψηφιοποιημένων δεδομένων του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας που προέρχονται από τις μελέτες του πρώην ΕΘΙΑΓΕ·
  • συνδυασμό των γεωχωρικών εδαφολογικών δεδομένων των διαφορετικών πηγών προέλευσης, δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές κλίμακες απογραφής και με χρήση διαφορετικών συστημάτων χαρτογράφησης και ταξινόμησης εδαφών.

Με βάση την επικαιροποιημένη χωρική πληροφορία, θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς αναλύσεις σε επιλεγμένες περιοχές που θα περιλαμβάνουν γεωργικά εδάφη με διαφορετικές εδαφικές, τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες υποκείμενα σε διαφορετικές καλλιεργητικές τεχνικές.

Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο αγροτεμάχια που συμμετέχουν σε μέτρα του ΠΑΑ, που σχετίζονται με την ποιότητα του εδάφους, όσο και σε αντίστοιχα στα οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα του ΠΑΑ. Ειδικές αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν για το βαθμό διάβρωσης των εδαφών και την οργανική ουσία με παρατηρήσεις των θέσεων απώλειας εδαφικού υλικού και μέτρηση της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών αναλύσεων εδάφους, σε δειγματοληψίες βάθους 0 - 60 εκ. στον αγρό.

Οι αναλύσεις θα κατανεμηθούν χρονικά ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των καλλιεργητικών τεχνικών αλλά και συμμετοχής ή όχι σε μέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται με την ποιότητα του εδάφους.

Συγκεκριμένα, μετά την πρώτη καταγραφή της κατάστασης των γεωργικών εδαφών και για χρονικό διάστημα τριών ετών, στις θέσεις των παρατηρήσεων θα εξεταστούν οι εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές αλλά και οι αλλαγές σε αυτές λόγω εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ ως προς τις επιπτώσεις τους στην προστασία του εδάφους και την μεταβολή στην οργανική ύλη.

Η ανάλυση θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων και σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους με την χρήση εργαλείων που αναπτύχθηκαν από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το iSQAPER - Interactive Soil Quality Assessment Information System. Η χρήση αυτών των εργαλείων προσφέρει συμπληρωματικά την δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας των εδαφών όχι σε απόλυτες τιμές με βάση τα χαρακτηριστικά και την κάλυψή τους αλλά σε σχέση με τη μέση ποιότητα του εδάφους σε περιοχές με παρόμοιες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα.

Επίσης, με την χρήση αυτών των εργαλείων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή των μέτρων ΠΑΑ στην βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.