Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιστροφή 686 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες

Μέρος των ποσών που αφαιρέθηκαν από τις άμεσες πληρωμές φέτος θα επιστραφεί στους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Από την 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η επιστροφή του ποσού των 686 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης στους ευρωπαίους αγρότες. Από το συνολικό ποσό, αυτό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι 27.014.459 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2021, αφαιρέθηκαν 879,8 εκατ. ευρώ από τις άμεσες πληρωμές των αγροτών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεπεραστεί το συνολικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να καθοριστούν ανώτατα όρια άμεσων πληρωμών πριν από τη σύναψη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Έτσι, το αποθεματικό κρίσης των 487,6 εκατομμυρίων ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε το 2021 και μαζί με ορισμένες πρόσθετες πιστώσεις που είναι διαθέσιμες, θα επιστραφεί στους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου 2021 αφού μεγάλο μέρος αφαιρέθηκε από τις άμεσες πληρωμές φέτος.

Να σημειωθεί ότι η ιδέα του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση και ο μηχανισμός αποζημίωσής του συμφωνήθηκαν στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το οικονομικό έτος 2014.