Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έρχονται νέες πληρωμές για απονιτροποίηση και Ελαιώνα Άμφισσας

Αναλυτικά τα ποσά.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 37.341.066,66€ (τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210031 με τίτλο «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10 - 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 37.341.066,66€ ποσό ύψους 2.741.066,66€ (δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μια χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) αφορά σε αδιάθετα υπόλοιπα.

Επίσης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 910.000 € (εννιακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210013 με τίτλο «Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας του Μέτρου 10 - 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 910.000 €, ποσό ύψους 138.048,61 € (εκατό τριάντα οχτώ χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτών) αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.