Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φορολογικά κίνητρα συνεργασίας σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις

Στο χτεσινό υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Στο νομοσχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, εισάγεται ο θεσμός της συνεργασίας επιχειρήσεων για την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβάνει και τη συμβολαιακή γεωργία.

Στα βασικά φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνονται:

  • Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων όσο και στη συνεργασία προσώπων.
  • Απαλλαγή για 3 έτη κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος στην περίπτωση μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων. Η απαλλαγή δύναται να ανέλθει συνολικά έως του ποσού του 1 εκατ.
  • Απαλλαγή της νέας επιχείρησης από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού σε τρίτο υπό προϋποθέσεις.
  • Έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η προώθηση των συνενώσεων και συνεργασιών μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη μείωση του «κενού Φ.Π.Α.» και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση της πρoσβασιμότητάς τους στο τραπεζικό σύστημα.

Με τα κίνητρα των συνεργασιών και των συνενώσεων που εισάγει το νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου), η πολιτεία ενθαρρύνει και ενισχύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακος και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τόσο σε ό,τι αφορά στην εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από επιχειρήσεις που επιμένουν στο μοντέλο των αδήλωτων κερδών και της αδήλωτης εργασίας.

To νομοσχέδιο αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και θα προβούν σε εταιρικό μετασχηματισμό (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή κ.ά.), καθώς και μικρές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασία και απασχολούν έως 50 εργαζομένους με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ.