Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η συγκομιδή ακτινιδίων

Οι υποχρεώσεις παραγωγών, τυποποιητών/συσκευαστών, εμπόρων και διακινητών.

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η συγκομιδή ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward σε όλη την χώρα, ενώ η ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας για την εγχώρια αγορά είναι η 1η Νοεμβρίου.

Οι τυποποιητές - συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες ακτινιδίων όλων των ποικιλιών που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/συσκευαστηρίων προκειμένου να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής (15η Οκτωβρίου κάθε έτους).

Οι έμποροι - εξαγωγείς/αποστολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε., οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής (15η Οκτωβρίου κάθε έτους).

Οι έμποροι - εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5ο Brix .

Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.

Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους μέχρι 20 κιλά.

Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται να καταχωρούν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν κάθε εισερχόμενη ποσότητα ακτινιδίων από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους, το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της, στην Ψηφιακή Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία».

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια τυποποίησης - συσκευασίας, εμπορίας στην εγχώρια αγορά, εξαγωγής σε τρίτες χώρες και διακίνησης-αποστολής των ακτινιδίων στην Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης για βαθμούς Brix, προβλέπεται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για τήρηση της απαίτησης που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο αυτό πραγματοποιείται δέσμευση των ελεγχόμενων ποσοτήτων ακτινιδίων.

Στην περίπτωση που μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προκύπτει ότι πληρούνται το κριτήριο, που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, οι δεσμευμένες ποσότητες ακτινιδίων στα στάδια των εγκαταστάσεων τυποποιητηρίων- συσκευαστηρίων και της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής στην Ε.Ε. αποδεσμεύονται και επιτρέπεται η διακίνηση τους, ενώ στο στάδιο της εμπορίας στην εγχώρια αγορά παραμένουν δεσμευμένες και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της φυσιολογικής ωρίμανσης σε αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης.

Εάν από τα εργαστηριακά αποτελέσματα προκύψει ότι δεν πληρούνται η απαίτηση για μέση περιεκτικότητα σε ξηρέ ουσία σε όλα τα παραπάνω στάδια, διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης των δεσμευμένων ποσοτήτων ακτινιδίων, εντός της ελληνικής επικράτειας.