Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Απονιτροποίηση: η Προδημοσίευση των νέων Προσκλήσεων

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το ΥπΑΑτ την Προδημοσίευση Προσκλήσεων για την Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα » του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Α. Στόχος της Δράσης:

 1. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Η Δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 - «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

2.  Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 θα προκηρυχθούν δύο (2) Προσκλήσεις:

α. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Α (εφαρμογή αγρανάπαυσης) και Β (εφαρμογή αμειψισποράς), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση όπως περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο Η.

β. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση όπως περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο Η.

Η ειδική δέσμευση Γ αφορά γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και οι ειδικές δεσμεύσεις Α, Β και Δ αφορούν αρόσιμες γεωργικές εκτάσεις.

Κάθε μια από τις ανωτέρω Προσκλήσεις θα έχει διακριτό προϋπολογισμό και η βαθμολογία των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια επιλογής θα υπολογίζεται ανεξάρτητα σε κάθε Πρόσκληση.

Β. Περιοχή παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:

 1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
 2. Υγρότοποι Αμβρακικού
 3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
 4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού
 5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός
 6. Δέλτα Νέστου
 7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

Στο Παράρτημα Ι φαίνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης.

Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων ως προς την περιοχή παρέμβασης θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021.

Γ. Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις της Δράσης για διαφορετικά αγροτεμάχια με εξαίρεση το συνδυασμό ειδικών δεσμεύσεων Α - Β, καθώς και Α - Δ. Για την περίπτωση των μη επιτρεπόμενων συνδυασμών,   ο αιτών πρέπει να επιλέξει μια από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση.

Συνεπώς οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν περισσότερες των μιας δεσμεύσεων σύμφωνα με τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς:

Δ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων της Δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2021, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια, όπως περιγράφεται στις παραγράφους ΣΤ και Η.
 • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας των αιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

 • τα προς ένταξη αγροτεμάχια στην ειδική δέσμευση Δ να εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).
 • να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β.
 • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» στην ειδική δέσμευση Γ, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04 με βάση την αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

β) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ε. Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους της Δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν καταρχάς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της εκάστοτε Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

 1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
 2. Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας στα παραπάνω κριτήρια, που συγκεντρώνει κάθε αίτηση στήριξης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά με βάση τα επικαιροποιημένα γεωχωρικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΣΤ. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Δράσης είναι διετούς διάρκειας (2022– 2023).

Γραμμή βάσης: Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της εκάστοτε ειδικής δέσμευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) ΥΑ.

Γενικές δεσμεύσεις. Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει:

 • να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεσμεύσεων
 • να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις
 • να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής
 • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), που υποστηρίζει τη Δράση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – παραστατικά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης
 • να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα
 • να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα

Ειδικές δεσμεύσεις. Οι ειδικές δεσμεύσεις που δύναται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της Δράσης περιγράφονται παρακάτω. Η διαχείριση και οι γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με κάθε μία από τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης, εφαρμόζονται αποκλειστικά στα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης, κατά περίπτωση, ειδικής δέσμευσης.

Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εφαρμόσει τόσο την Α ή Β ειδική δέσμευση σε ορισμένα αγροτεμάχια όσο και τη Γ ή Δ ειδική δέσμευση σε διαφορετικά αγροτεμάχια, πρέπει να υποβάλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο και των δύο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς της παραγράφου Γ.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Α αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης.

Η εναπομείνασα της αγρανάπαυσης έκταση, καλλιεργείται με τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες του Πίνακα 1 της παραγράφου Η.

Επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας

«Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά». Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) με εξαίρεση την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι, που συνίσταται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών (σύμφωνα με την περίπτωση Δ της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/22.01.2015/ΦΕΚ Β΄ 147 ΥΑ, όπως ισχύει).

Εάν η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, όπως προκύπτει από δήλωση του ενδιαφερόμενου στην ΕΑΕ του έτους εφαρμογής, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει επιπλέον τη δέσμευση να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειμερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και μείγματα αυτών) στα αγροτεμάχια αυτά.

Η δέσμευση της αγρανάπαυσης δύναται να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Β αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή) και επίσης δηλώνονται στην αντίστοιχη ΕΑΕ ως ξηρικές. Η εναπομείνασα της αμειψισποράς έκταση, καλλιεργείται με τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες του Πίνακα 2 της παραγράφου Η.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».

Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

 • Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό.

Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.

 • Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο) και αρδευτικού νερού για το πρώτο έτος της διετούς δέσμευσης πριν την εφαρμογή της χλωράς λίπανσης και φυλλοδιαγνωστική για το δεύτερο έτος της δέσμευσης.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.

 • Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δέσμευσης Γ είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες του Πίνακα 3 της παραγράφου Η που περιλαμβάνονται και στο σχετικό Πίνακα του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος της αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1496) ΚΥΑ σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση περιοχές.

Συγκεκριμένα επιλέξιμες στο πλαίσιο της δέσμευσης Γ είναι οι κάτωθι δενδρώδεις καλλιέργειες: εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά), μηλοειδή (αχλαδιά, μηλιά) και ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη ή διπλής κατεύθυνσης). Δεν εντάσσονται αγροτεμάχια με συγκαλλιέργεια των παραπάνω καλλιεργειών με εξαίρεση την συγκαλλιέργεια μηλιάς-αχλαδιάς, ροδακινιάς – νεκταρινιάς - βερυκοκιάς, και πορτοκαλιάς – μανταρινιάς – λεμονιάς. Επίσης είναι δυνατή η συγκαλλιέργεια μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών ελιάς.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ακαλλιέργητη παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).

Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) με εξαίρεση την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι, που συνίσταται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών (σύμφωνα με την περίπτωση Δ της παραγράφου 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/22.01.2015/ΦΕΚ Β΄ 147 ΥΑ, όπως ισχύει).

Η δέσμευση Δ αφορά στις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες της Δράσης, όπως φαίνονται στον Πίνακα 4 της παραγράφου Η.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».

Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

Ζ. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων και ανάλογα με την έκταση που εντάσσεται σε κάθε ειδική δέσμευση.

Η. Ύψη ενίσχυσης και επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες

 1. Για την ειδική δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Α αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης.

* Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% (όπως δηλώνεται στην αντίστοιχη ΕΑΕ), στο ύψος ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του συνολικού ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

2.       Για την ειδική δέσμευση Β

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς.

* Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.

3.       Για την ειδική δέσμευση Γ

Τα ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 3

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό από αυτό του παραπάνω Πίνακα 3, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.

Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.

4.       Για την ειδική δέσμευση Δ

Το ύψος ενίσχυσης (απώλεια εισοδήματος) για την ειδική δέσμευση Δ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης απαγορεύεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων (γραμμή βάσης).

Το ΤΑΚ για τις επιλέξιμες καλλιέργειες αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 4 

* Το ύψος ενίσχυσης θα είναι μειωμένο για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.

Θ. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός αμφοτέρων των Προσκλήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε Πρόσκλησης θα καθοριστεί στις Προσκλήσεις της Δράσης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η μία Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Α (Αγρανάπαυση) και Β (Αμειψισπορά), ενώ η άλλη Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα).

Παράρτημα Ι

Περιοχές Ευπρόσβλητες από

Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις

περιοχές παρέμβασης

 

1: Δυτική - Ανατολική Θεσσαλία, Αλμυρός Μαγνησίας

Αγιάς, Αλμυρού, Βόλου, Δομοκού, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώμης, Μουζακίου,

Παλαμά, Πύλης, Ρήγα Φερραίου, Σοφάδων, Τεμπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων

2: Κωπαϊδικό Πεδίο Αλιάρτου, Αμφίκλειας - Ελάτειας, Δελφών, Διστόμου - Αράχοβας -

Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, Λοκρών, Ορχομενού, Τανάγρας

3: Αργολικό Πεδίο Άργους - Μυκηνών, Ναυπλιέων
4: Λεκάνη Πηνειού Ηλείας Ήλιδας, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Δυτικής

Αχαΐας, Πηνειού

 

5: Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας

Έδεσσας, Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Βέροιας, Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης,

Καλαμαριάς, Κιλκίς, Κορδελιού - Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας, Συκεών, Πέλλας, Παιονίας, Παύλου Μελά, Πυλαίας - Χορτιάτη,

Σκύδρας, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου,

6: Λεκάνη Στρυμόνα Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηρακλείας, Νέας

Ζίχνης, Σερρών, Σιντικής

7: Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ζηρού, Κεντρικών Τζουμέρκων,

Νικολάου Σκουφά, Πάργας, Πρέβεζας

8: Λεκάνη Ποταμού Ασωπού Βοιωτίας Αλιάρτου, Αχαρνών, Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, Θηβαίων,

Λεβαδέων, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Τανάγρας, Φυλής, Ωρωπού

9: Νότιο τμήμα Ποταμού Έβρου Αλεξανδρούπολης
10: Ανατολικά και Δυτικά της Λίμνης

Βιστωνίδας

Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας - Σαπών,

Ξάνθης, Τοπείρου

11: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αγγίτη Αμφίπολης, Δοξάτου, Δράμας, Καβάλας, Νέας Ζίχνης, Παγγαίου,

Παρανεστίου, Προσοτσάνης

12: Βόρεια Κορινθία Βέλου - Βόχας, Κορινθίων, Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Νεμέας,

Σικυωνίων

13: Οροπέδιο Τρίπολης Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης
14: Φιλιατρά – Κυπαρισσία Τριφυλίας
15: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Λαρισσού

Αχαΐας

Δυτικής Αχαϊας
16: Λεωνίδιο Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας
17: Μαραθώνας Αττικής Μαραθώνος
 

18: Μεσογαία Αττικής

Βύρωνος, Ηλιούπολης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων -

Αρτέμιδος

19: Βόρειο τμήμα Ποταμού Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας
20: Σπερχειός Φθιώτιδας Λαμιέων, Μακρακώμης, Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου
21: Παμισός Μεσσηνίας Καλαμάτας, Μεσσήνης
22: Τροιζηνία Τροιζηνίας
23: Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας Βόρειας Κυνουρίας
24: Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων
25: Αταλάντη Φθιώτιδας Λοκρών
27: Πτολεμαΐδα Κοζάνης Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης
28: Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου
29: Υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς

Κρήτης

Γόρτυνας, Φαιστού
30: Αρτάκη Εύβοιας Διρφύων - Μεσσαπίων, Χαλκιδέων
 

Υγροτοπικές Περιοχές

 

Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης

1: Εθνικός Δρυμός Πρεσπών Πρεσπών
2: Υγρότοποι Αμβρακικού Άκτιου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά
3: Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας

Ιωαννίνων

Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών
4: Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών

Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου
5: Λίμνες Τριχωνίδα- Λυσιμαχία, Λίμνη

Οζερός

Αγρινίου, Ξηρομέρου
6: Δέλτα Νέστου Καβάλας, Νέστου, Τοπείρου
7: Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα,

Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη

Αμυνταίου