Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέχρι 30/9 αιτήσεις για Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο. Π.Δ.Ε. υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ότι σύμφωνα και με την α.π. 1836/8-9-2021 Τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 30/09/2021 & ώρα 14.00.

Η Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, οι οποίοι τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην α.π. 1470/09.07.2021 Πρόσκληση.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοποhttp://www.ependyseis.gr

Αναλυτικά στοιχεία για τους Δικαιούχους, τους Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, η οποία και επισυνάπτεται.

2η Πρόσκληση

Τροποποίηση