Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεσιμότητα: κλειδί για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών

Στην Ανακοίνωση για το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» έως το 2040, η Επιτροπή επεσήμανε τη συνδεσιμότητα ως βασικό στοιχείο για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων.

Η βελτίωση των συνδέσεων στο Διαδίκτυο ανοίγουν τις πόρτες για διαδικτυακές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αξιόπιστες και γρήγορες συνδέσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία. Η σταθερή συνδεσιμότητα μπορεί να κρατήσει τις οικογένειες, αλλά και να προσελκύσει νέο πληθυσμό στην ύπαιθρο, χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, τηλεϊατρικής, διαδικτυακών υπηρεσιών και καινοτομιών στη γεωργία.

Κατά την προετοιμασία της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές. Στην έρευνα αυτή το 26% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι η ψηφιακή υποδομή, όπως η ευρυζωνική σύνδεση και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι μια βασική ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί στις αγροτικές περιοχές. Ομοίως, το 93% των ερωτηθέντων στη διαβούλευση για το «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» πιστεύει ότι τα επόμενα 20 χρόνια, η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη ψηφιακή συνδεσιμότητα και το 94% είπε ότι θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα βασικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Προς το παρόν μόνο το 60% των νοικοκυριών της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, σε σύγκριση με το συνολικό μέσο όρο της ΕΕ που είναι στο 86%. Μόνο το 48% των κατοίκων της υπαίθρου έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 62% του αστικού πληθυσμού.

Οι αξιόπιστες συνδέσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για την αναζωογόνηση των απομακρυσμένων χωριών εμπλουτίζοντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, καθώς και προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις, οικογένειες και επισκέπτες.

Φιλοδοξία και στόχος της Επιτροπής είναι να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις διασφαλίζοντας ένα ψηφιακά δυνατό μέλλον στις αγροτικές περιοχές. Για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 20% του οποίου είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή μετάβαση για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αναπτύξει εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας μέσω της οποίας προσδιορίζεται ένα σύνολο μέτρων που είναι πιο αποτελεσματικά για τη βελτίωση της διάδοσης γρήγορων δικτύων.

Επίσης εκκρεμεί η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα Διευκόλυνση της Σύνδεσης της Ευρώπης (CEF) που αφορά στην υποστήριξη επενδύσεων σε ψηφιακά δίκτυα υποδομής, παράλληλα με τις μεταφορές και την ενέργεια. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα επενδυθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, δημιουργείται ένα δίκτυο Γραφείων Ευρυζωνικής Ικανότητας (BCOs) σε ολόκληρη την Ευρώπη για να ενημερώνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων στις περιοχές τους.