Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες: Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ ΠΔΕ ενημερώνει ότι, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, εκδόθηκαν:

Α) 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Αλιέων για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»

Η Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας Αλιείας με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα οποία τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 16.07.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15.09.2021 & ώρα 14:00

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.

Αναλυτικά στοιχεία για τους Δικαιούχους, τους Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης καθώς και άλλες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, η οποία και επισυνάπτεται.

Β) 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Υδατοκαλλιεργητών για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» του ΕΠΑLΘ 2014-2020»

Αφορά σε παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι Υδατοκαλλιεργητές μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος υποβάλει υποχρεωτικά μία αίτηση χρηματοδότησης για το σύνολο των παραγωγικών του μονάδων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 16.07.2021 & ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15.09.2021 & ώρα 14:00

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.

Αναλυτικά στοιχεία για τους Δικαιούχους, τους Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης καθώς και άλλες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση για την Αλιεία εδώ και για τις Υδατοκαλλιέργειες εδώ