Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών: η πορεία των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα έως 01.11.2021 και ώρα 23:59.

Στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και της εγγραφής τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα http://agroadvisors.elgo.gr 179 εγγραφές ενδιαφερομένων, εκ των οποίων οριστικοποίησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 νομικά πρόσωπα και 11 ατομικές επιχειρήσεις.

Η γεωγραφική κατανομή των εν δυνάμει Φ.Π.Γ.Σ., ανά Περιφέρεια, βάσει της έδρας τους, εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

α/α   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 1 Βόρειο Αιγαίο  -
 2 Κεντρική Μακεδονία  16
 3 Ιόνια Νησιά  -
 4 Πελοπόννησος 8
 5 Δυτική Ελλάδα 4
 6 Δυτική Μακεδονία  3
 7 Νότιο Αιγαίο  1
8 Θεσσαλία  7
9 Στερεά Ελλάδα  2
10 Ήπειρος  1
11 Κρήτη  6
12 Ανατολική Μακεδονία -Θράκη 10
13 Αττική 7
ΣΥΝΟΛΟ 65

Διευκρινίζεται ότι, οι εν δυνάμει Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν υποβάλλει αίτηση μπορεί να διαθέτουν και δευτερεύουσα/ες εγκατάσταση/εις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον Πίνακα.

H αξιολόγηση των αιτήσεων από τις επιτροπές, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ., θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα αφορά στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 31.05.2021 και η δεύτερη περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 01.11.2021.