Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι θα συζητήσουν οι υπουργοί Γεωργίας στο νέο Συμβούλιο

Οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής στο νέο Συμβούλιο (28-29 Ιουνίου 2021). 

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, οι υπουργοί διεξήγαγαν συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Παρότι σημειώθηκε πρόοδος σε αρκετούς τομείς, εξακολουθούν να εκκρεμούν ορισμένα βασικά ζητήματα. Τα κύρια σημεία συζήτησης κατά το Συμβούλιο του Ιουνίου θα περιλαμβάνουν:

  • την κοινωνική αιρεσιμότητα
  • τη στοχοθέτηση των ενισχύσεων
  • την πράσινη αρχιτεκτονική

Παράγοντες βιολογικού ελέγχου

Οι υπουργοί της ΕΕ επιδιώκουν την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη για τους παράγοντες βιολογικού ελέγχου.

Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης προσανατολισμού κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας φέτος τον Μάρτιο. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι παράγοντες βιολογικού ελέγχου αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ορισμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Μέλισσες

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό στόχου για την προστασία των μελισσών, με βάση την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει για τις μέλισσες η χρήση των φυτοφαρμάκων.

Μετά την παρουσίαση, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένου στόχου για την προστασία των μελισσών.

Κατάσταση της αγοράς

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής αγοράς. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Αλιεία

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Οι υπουργοί της ΕΕ θα παρακολουθήσουν παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων των υπουργών.

Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο καθορίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις αλιευτικές ποσοστώσεις για τα ιχθυαποθέματα της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η ποσότητα ιχθύων (ανά απόθεμα) που μπορεί να αλιεύεται στα ύδατα της ΕΕ ετησίως.

Έλεγχος της αλιείας

Οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν να καθοριστεί η θέση του Συμβουλίου σχετικά με κανονισμό για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων για τον έλεγχο της αλιείας.

Η αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας σκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κανόνων για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την κοινή αλιευτική πολιτική.

Άλλα θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα ακόλουθα:

  • εφαρμογή της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
  • προγραμματισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
  • μικροβιακή αντοχή και λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη
  • 49η διάσκεψη των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών της ΕΕ
  • στατιστικά στοιχεία για γεωργικές εισροές και εκροές

Επιπλέον, η πορτογαλική Προεδρία θα συζητήσει σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής στην αγορά της ΕΕ, ενώ η ολλανδική και η αυστριακή αντιπροσωπία θα ενημερώσουν σχετικά με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην ΕΕ.