Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σφράγισαν την προσωρινή συμφωνία για την ΚΑΠ

Tην έγκριση και των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ έλαβε η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη Παρασκευή σχετικά με τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια δικαιότερη, πιο πράσινη και πιο βασισμένη στην απόδοση ΚΑΠ, που επιδιώκει να προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον στους ευρωπαίους αγρότες. Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση πιο στοχευμένης υποστήριξης για μικρότερες εκμεταλλεύσεις, αλλά και στήριξης νέων αγροτών προκειμένου να εισέλθουν στο επάγγελμα.

«Σήμερα συμφωνήσαμε στην πιο φιλόδοξη ΚΑΠ μέχρι σήμερα. Αυτή είναι μια καλή συμφωνία για τους αγρότες και για την Ευρώπη, η οποία θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό σύστημα γεωργικών τροφίμων, καθιστώντας το πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο για όλους. Η συμφωνία προβλέπει μια εκσυγχρονισμένη ΚΑΠ που υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, αυξάνει τον σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και διασφαλίζει ότι οι αγρότες παραμένουν ανταγωνιστικοί χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω», δήλωσε σχετικά η υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας, Μaria do Ceu Antunes.

Τα επόμενα βήματα 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τώρα σε διοργανικό επίπεδο σχετικά με τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, μετά την οποία θα εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η νέα ΚΑΠ θα καλύψει την περίοδο 2023-2027, ενώ η μεταβατική ρύθμιση που συμφωνήθηκε το 2020 θα συνεχίσει να ισχύει έως τότε.

Τα κράτη μέλη μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδοα τους προς έγκριση από την Επιτροπή.

Με νέα κοινωνική διάσταση

Η ΚΑΠ μετά το 2020 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της γεωργίας. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, οι αγρότες και άλλοι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες πληρωμές θα υπόκεινται σε διοικητική ποινή εάν δεν παρέχουν επαρκείς συνθήκες απασχόλησης, όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Είναι η πρώτη φορά που η γεωργική νομοθεσία της ΕΕ έχει συμπεριλάβει μια κοινωνική διάσταση και σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα προόδου στον τρόπο με τον οποίο η ΚΑΠ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Μια φιλόδοξη για το περιβάλλον ΚΑΠ

Η νέα ΚΓΠ ορίζει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των αγροτών να υιοθετήσουν «πράσινες» γεωργικές πρακτικές. Αυτά περιλαμβάνουν:

- βελτιωμένα πρότυπα υπό όρους που πρέπει να πληρούν οι αγρότες για να λάβουν στήριξη από την ΚΑΠ,

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης εδαφών πλούσιων σε άνθρακα μέσω της προστασίας υγροτόπων και ελάχιστα μερίδια αρόσιμων γαιών που θα αφιερωθούν σε χαρακτηριστικά τοπίου για την προστασία της βιοποικιλότητας

- οικολογικά συστήματα για την υποστήριξη ή/και την παροχή κινήτρων στους αγρότες να παρακολουθούν τις γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον

- αυξημένο μερίδιο της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης που θα δαπανηθεί για πράσινες παρεμβάσεις

-παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Υποστήριξη για μικρότερες εκμεταλλεύσεις

Το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην ανακατανομή κεφαλαίων υπέρ των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακατευθύνουν το 10% των άμεσων πληρωμών για να ωφελήσουν αυτές τις εκμεταλλεύσεις (καταρχήν μέσω αναδιανεμητικών πληρωμών, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα μέσω άλλων συγκρίσιμων μέσων).