Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Πυρηνόκαρπα: επεμβάσεις φυτοπροστασίας

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΕΧΘΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΙΑ─ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ─ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Η δραστηριότητα των ακµαίων των εντόµων διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή και την καλλιέργεια.

Καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν συστηµατικά (δύο φορές την εβδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες τους, προκειµένου να έχουν σαφή εικόνα της δραστηριότητας των ακµαίων των εντόµων. ∆εδοµένου ότι οι συλλήψεις των ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το ύψος της προσβολής, καλό είναι οι καλλιεργητές να µην εφησυχάζουν.

Συστήνεται να προβαίνουν ανά τακτά διαστήµατα σε ένα έλεγχο προσβολής και αναλόγως να επεµβαίνουν άµεσα για την προστασία της παραγωγής µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα τρία έντοµα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Για την καρπόκαψα της δαµασκηνιάς ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για τα έντοµα ανάρσια, καρπόκαψα και φυλλοδέτη ροδακινιάς και νεκταρινιάς.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Την εποχή αυτή διαπιστώνεται σηµαντική δραστηριότητα των ακµαίων του διπτέρου σε όλες τις περιοχές (πεδινές και ηµιορεινές), αλλά και προσβολές σε καρπούς

Η µύγα της Μεσογείου µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίµανσης (αλλαγή χρώµατος) και µέχρι τη συγκοµιδή. Συνιστάται άµεση προστασία των καρπών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µε ψεκασµό κάλυψης ή δολωµατικό ψεκασµό Οι ψεκασµοί κάλυψης πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, ενώ οι δολωµατικοί περίπου ανά εβδοµάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιµάται η εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών. Επισηµαίνεται ότι οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή τους σε µία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρµογής δολωµατικών ψεκασµών: Στο ψεκαστικό διάλυµα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυµένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται µε ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τµήµα της κόµης (φύλλωµα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιµέτρου του οπωρώνα σε µία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σηµαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάµνοι στην περίµετρο του οπωρώνα.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ─ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Oι καιρικές συνθήκες (συνθήκες καύσωνα) δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την ταχεία εξάπλωση της ασθένειας. Επειδή, η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο µύκητα µεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίµανσης, να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες που διατηρούν υψηλά ποσοστά υγρασίας λόγω συχνών ποτισµάτων καθώς και .σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα

Επιπλέον, στα κεράσια συστήνεται η διακοπή των ποτισµάτων µερικές µέρες πριν τη συγκοµιδή, για την αποφυγή ρωγµών, οι οποίες αποτελούν πύλες εισόδου της ασθένειας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο µέχρι τη συγκοµιδή είναι περιορισµένο, συστήνεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στους καρπούς.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.