Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο./Π.Δ.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας οι παρακάτω Τροποποιήσεις Προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020):

Α) η αριθμ. 1324/16-06-2021, (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ4653ΠΓ-0Η4) 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδικό: αρ. 40.1 & 44.6 «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων - Δράση: Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» με δικαιούχους:

 • Υπουργεία και Διευθύνσεις, οι οποίες ορίζονται αρμοδίως για την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων
 • Περιφέρειες της χώρας
 • Δήμοι
 • Λοιποί φορείς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους κατά χρήση, εκτάσεις λιμνοθαλασσών
 • Φορείς, οι οποίοι υπό την έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα που τους παρέχουν τα καταστατικά και οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας τους, να εκτελούν εργασίες που αφορούν σε έργα, προμήθειες και μελέτες, εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων δικαιοδοσίας τους
 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Β) η αριθμ. 1323/16-06-2021, (ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ) 7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδικό: αρ. 43 πρ. 1.2.3. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»με δικαιούχους:

 • Δήμοι
 • Λιμενικά Ταμεία
 • Περιφέρειες
 • Οργανισμοί Λιμένων
 • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 30.12.2021 & ώρα 24.00.

Πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, (www.alieia.gr), email: infoalieia@mou.gr, τηλ.:2131501155, 2131501159, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ.115 27 Αθήνα.