Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ελιές: ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 70άρι

Ανακοίνωση Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιτραπέζιας Ελιάς–λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια.

Στο πλαίσιο της με αριθμό 51/126068/13-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/2021/18-5-2021) «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς–λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)» ξεκίνησε η καταβολή των ενισχύσεων σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή δυνάμει του άρθρου τρίτον της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει και αφορούν το έτος 2020.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικότερα:

Για το έτος ΕΑΕ 2018 σε 219 παραγωγούς καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια το συνολικό ποσό προς καταβολή ανέρχεται σε 396.410,00 €.

Για το έτος ΕΑΕ 2019 σε 7.996 παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς - λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 το συνολικό ποσό προς καταβολή ανέρχεται σε 7.186.053,00 €.