Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2021.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή και στα αιγοπρόβατα, μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.

(β) Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού του ΚΠ σε ζώο μάρτυρα, απαιτείται η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

(γ) Η έρευνα, μέσω της εντομολογικής επιτήρησης, του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη Χώρα.

Διάθεση εμβολίων κατά του Καταρροϊκού Πυρετού

1. Ο εθελοντικός εμβολιασμός ζώων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) με αδρανοποιημένα εμβόλια κατά του οροτύπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού επιτρέπεται ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που ελήφθησαν κατόπιν εμφάνισης της νόσου στη χώρα κατά το 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αρ. 1968/234989/26.08.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμβολιασμός κατά του οροτύπου 4 του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».

2. Τα νόμιμα σημεία διάθεσης των εμβολίων για τον Καταρροϊκό Πυρετό είναι:

  • τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (που εκτελούν μόνο συνταγές άλλων),
  • τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (που απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
  • οι κτηνίατροι των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή κλινικών ζώων (που απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
  • οι κτηνίατροι των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των Ομάδων Παραγωγών,
  • τα φαρμακεία (που εκτελούν μόνο συνταγές άλλων).

3. α) Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω σημείων διάθεσης υποχρεούνται να καταχωρούν όλα τα σκευάσματα των εμβολίων που εμπορεύονται/διαθέτουν προς τους τελικούς χρήστες, στην ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής που ονομάζεται «Καταρροϊκός Πυρετός/Ηλεκτρονική Καταχώριση Εμβολίων» και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Τα στοιχεία της εν λόγω βάσης είναι στη διάθεση των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών.

β) Η διαδικασία καταχώρισης της διάθεσης των εμβολίων στην ως άνω βάση και καταγραφής των στοιχείων εμβολιασμών περιγράφεται αναλυτικά στο υπ’ αρ. 2135/254593/15.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καταχώριση εμβολιασμών κατά του οροτύπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

γ) Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την τήρηση αυτής της υποχρέωσης των υπευθύνων των σημείων διάθεσης των εμβολίων και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους.

4. Η απόφαση για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά ενός ή περισσοτέρων από τους υπόλοιπους ορότυπους του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που λαμβάνονται στην περίπτωση εμφάνισης νόσου από τον αντίστοιχο ορότυπο λαμβάνεται από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση του νοσήματος.

5. Δεν εμβολιάζονται τα βοοειδή και τα μικρά μηρυκαστικά που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες ορολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ