Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεχίζεται η Απογραφή Γεωργίας  - Κτηνοτροφίας

Όλες οι πιθανές ερωτήσεις…και οι απαντήσεις τους.

Τι είναι η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας;

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διενεργεί την Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας κάθε δέκα χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Σκοπός της Απογραφής είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές.

Ποιους αφορά;

Η Απογραφή αφορά όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις της Ελλάδας, των οποίων η παραγωγή προορίζεται κυρίως για πώληση.

Ποια είναι η περίοδος αναφοράς;

Ως περίοδος αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής ορίζεται η δωδεκάμηνη περίοδος από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο, για τα οποία ως ημερομηνία αναφοράς ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2020.

Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο;

Η Απογραφή, πέραν της εθνικής νομοθεσίας, διενεργείται με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874 της Επιτροπής. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική και οι πληροφορίες που δίνονται είναι εμπιστευτικές (Ν.3832/2010).

Πότε θα διενεργηθεί η Απογραφή;

Η περίοδος διενέργειας της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους αναφοράς 2020, είναι από 22 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου 2021.

Γιατί να λάβω μέρος;

Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική για τη χάραξη Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα δεδομένα της Απογραφής είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων και τη χρηματοδότηση δράσεων. Η ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας απαιτεί την συμμετοχή όλων.

Πώς θα συμμετέχω στην Απογραφή;

Μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr ή στο gov.gr. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί είτε με αυτοαπογραφή από τον ίδιο το κάτοχο της εκμετάλλευσης, είτε με τη βοήθεια υπεύθυνου απογραφέα τηλεφωνικά, με συνάντηση σε γραφείο του Δήμου της περιοχής του απογραφόμενου, ή κατ’ εξαίρεση με επίσκεψη στην οικία του απογραφομένου. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της δημόσιας υγείας από την πανδημία.

Πώς μπορώ να αυτοαπογραφώ;

Τον Μάρτιο του 2021, οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων με άμεση δυνατότητα αυτοαπογραφής θα λάβουν e-mail από την ΕΛΣΤΑΤ με τις απαραίτητες πληροφορίες και τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Τι θα ερωτηθώ;

Στην Απογραφή συγκεντρώνονται βασικές πληροφορίες για το είδος των καλλιεργειών και των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον σταβλισμό των ζώων και τους απασχολούμενους στην εκμετάλλευσή σας.

Είναι τα δεδομένα μου ασφαλή;

Τα στοιχεία που παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή επίσημων στατιστικών. Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν λάβω email από την ΕΛΣΤΑΤ;

Σε αυτή την περίπτωση, ένας πιστοποιημένος απογραφέας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πώς θα εξακριβώσω την ταυτότητα του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ;

Κάθε απογραφέας θα είναι πιστοποιημένος και θα φέρει ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία του και να τα επιβεβαιώσετε με την ΕΛΣΤΑΤ.

  • Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.