Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε δημόσια διαβούλευση τα πρότυπα AGRO 2-5, 8, 9, 10 & 11

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη στην εκπόνηση των προτύπων AGRO 2-5, AGRO 8, AGRO 9 AGRO 10 & AGRO 11, καθώς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών πιστοποίησής τους.

Το πρότυπο AGRO 2-5 αφορά στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής και αποτελεί μέρος της σειράς των προτύπων AGRO 2 για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και τη μη ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Όμως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση δεν περιλαμβάνει μόνο απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), αλλά επεκτείνεται και σε άλλα στάδια παραγωγικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων, τη συσκευασία (AGRO 2-3), την εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4) και τη μεταποίησή τους (με το σχέδιο AGRO 2-5).

Ειδικότερα το νέο πρότυπο AGRO 2-5 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα μεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Το πρότυπο AGRO 8 περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:

  • την εκτροφή των χοίρων
  • τον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές.
  • την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος.

Το πρότυπο AGRO 9 περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε γεωργική εκμετάλλευση/ επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση προϊόντων που παράγονται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από προστατευόμενες περιοχές NATURA.

Το πρότυπο AGRO 10 αφορά προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Η διάκριση των προϊόντων αυτών μέσω της τήρησης προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και της πιστοποίησης της εφαρμογής τους θα δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής (φυτική, ζωϊκή παραγωγή και μεταποίηση) αλλά και στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.

Το πρότυπο AGRO 11 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής» που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια, προκειμένου να τα παράγουν/τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως επεξεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

Τα προϊόντα αυτά μέσω της ειδικής σήμανσής τους θα διακρίνονται έναντι των υπολοίπων, θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και θα αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το παραπάνω έργο υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικών Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.

Για το AGRO 2-5 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών από 07.05.2021 των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στην ιστοσελίδαhttp://www.opengov.gr/ypaat/?p=2734.

Για το AGRO 8 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών από 20.05.2021 των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2758.

Για το AGRO 9 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών από 21.05.2021 των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2770.

Για το AGRO 10 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών από 21.05.2021 των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2783.

Για το AGRO 11 ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών από 21.05.2021 των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2789.

Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί και το πρότυπο AGRO 12.