Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΟΣΔΕ 2021: τι ισχύει για τα ιδιόκτητα και τι για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Αναλυτικά η διαδικασία, όπως περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν ή όχι λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων τους. Υποβάλλουν κατά περίπτωση τα απαιτούμενα παραστατικά κατοχής ή και χρήσης για τα ιδιόκτητα ή/και τα μισθωμένα - παραχωρημένα αγροτεμάχια τους, τα οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας σε περίπτωση ελέγχου.

Ο έλεγχος του δικαιώματος του αιτούντος να χρησιμοποιεί τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της αίτησής του, πραγματοποιείται είτε μέσω των υποβαλλόμενων παραστατικών κατοχής είτε μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται σε άλλες δημόσιες αρχές, όπως αυτό προβλέπεται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (ΑΑΔΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ).

Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2021.


Για περεταίρω ενημέρωση και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.


ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό μισθωτήριο) 1, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

 • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
 • να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και το Α.Τ.Α.Κ. (υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεμαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.)
 • να περιγράφεται το μίσθιο
 • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,
 • να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους.

Όταν το ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ποσά υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάπτεται η Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό μισθωτήριο). Για κάθε ένα μη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) το παραστατικό που αφορά στη μίσθωση του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου.

Αν στο εν λόγω μισθωτήριο γίνεται αναφορά περισσότερων αγροτεμαχίων το σχετικό αρχείο πρέπει να συνδεθεί με το σύνολο των αγροτεμαχίων που αφορά.

Σημειώνεται ότι όλα τα μισθωτήρια πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφερομένων μερών. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α/Γ.Γ.Δ.Δ. Ιανουάριος 2003. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Επίσης στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο (Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

Παραστατικά χρήσης για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, ισχύουν, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι οι Εποικιστικές Εκτάσεις – Ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και διαχειρίζονται από το Υ.Π.Α.Α&Τ και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 4061/2012, υπάγονται ως προς την διαχείρισή τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ιδίου Νόμου ως ισχύει. Από τους Δήμους διαχειρίζονται οι εποικιστικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης. Επιπλέον από τις Δασικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 998/1979 ως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 4061/2012 ως ισχύει. Επί αυτών εκδίδονται για τους/τις γεωργούς αποφάσεις και βεβαιώσεις χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Για τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή

κατάσταση του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση δήλωσης – ψηφιοποίησης αγροτεμαχίου εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ κατά τα έτη 2016-2020 απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών όπως έχουν ανωτέρω περιγραφή.

Ωστόσο έχει προβλεφθεί η εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό.

Εξαιρέσεις από την αναγραφή του ΑΤΑΚ

 • Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς από τους κληρονόμους θανόντων από 1/1/2021 και μεταγενέστερα με την επισύναψη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου
 • Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά
 • Αγροτεμάχια αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν

Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί, ψηφιοποιούν με ίδια όρια το αγροτεμάχιο και δηλώνουν την ίδια καλλιέργεια.

Στην Ενιαία Αίτηση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο/η γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;].

Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως:

 • Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.
 • Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.
 • Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο ιδιοκτησίας.