Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ: 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ο αριθμός των ωφελουμένων θα ανέρχεται στους 491 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων,
  2. Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου,
  3. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων,
  4. Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων,
  5. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων.

Γενικά Στοιχεία Πράξης/ Έργου

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση των 5 θεματικών αντικειμένων.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

Α/Α Θεματικό Αντικείμενο Διάρκεια σε ώρες
1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, 100
2. Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου, 100
3. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων, 80
4. Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων και 100
5. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων. 80

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής

 Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

  • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε εποχική επιχείρηση) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης).

Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης  

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.