Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Φεβρουαρίου 2021 (διορθωτική)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά       46,46
Φ/Β       51,73
ΜΥΗΣ       50,57
Βιομάζα       52,40
ΣΗΘΥΑ       52,40