Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σε λειτουργία το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Σε λειτουργία η πλατφόρμα πληροφοριακής βάσης δεδομένων του «Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου».

Θεσπίστηκαν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της πληροφοριακής βάσης δεδομένων με την ονομασία «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (εφεξής «Μητρώο»), με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας.

Στην απόφαση, που υπογράφει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες αρχές που θα συντονίζουν και θα παρακολουθούν την λειτουργία του Μητρώου αλλά και τα προνόμια που θα έχει ένας ενεργός μελισσοκόμος, όπως είναι η έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Εγγραφή στο μητρώο

Η εγγραφή στο Μητρώο, είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.

Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται στο άρθρο

Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μία (1) πρόσφατη φωτογραφία,

β) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου,

γ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν.4764/2020 (Α 256) ή της έδρας του νομικού προσώπου,

δ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,

ε) έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών, ως εξής:

 • Εάν έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή για τις μεταβολές. Τα παραστατικά αγοράς των κυψελών αφορούν τόσο στην αγορά της αποικίας ? σμήνους, όσο και στα αβιοτικά μέρη αυτών.
 • Εάν έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή κληρονομητηρίου.
 • Εάν η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται από μελισσοκόμο που κατέχει από προηγούμενα έτη μέχρι είκοσι (20) κυψέλες, χωρίς ο ίδιος να έχει ενταχθεί στο Μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 370910/14-05-2001 (Β 642) υπουργική απόφαση, υποβάλλεται άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ο τρόπος απόκτησης των κυψελών και ο χρόνος κτήσης τους.
 • Εάν η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα ή ινστιτούτο της χώρας ή άλλο συναφές νομικό πρόσωπο που διατηρεί κυψέλες, τις οποίες έχει στην κατοχή του από προηγούμενα έτη, χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 370910/14-05-2001 (Β 642) υπουργική απόφαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία δηλώνει τον τρόπο απόκτησης των κυψελών και τον χρόνο κτήσης τους.

ζ) Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου

Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, τον αιτούντα για τον κωδικό αριθμό που του αντιστοιχεί. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από τους λατινικούς χαρακτήρες EL, τον κωδικό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικών αριθμών του Παραρτήματος και τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.

Μετά τη χορήγηση του κωδικού αριθμού από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ο μελισσοκόμος υποχρεούται να πυροσφραγίσει το σύνολο των κυψελών του. Κάθε κυψέλη πρέπει να φέρει πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος αυτής και πάνω από την είσοδο των μελισσών στην κυψέλη, με τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο. Επιπλέον, ο μελισσοκόμος πυροσφραγίζει τον εμβρυοθάλαμο και τους μελιτοθαλάμους (ορόφους), ενώ προαιρετικά, για την αποτροπή των κλοπών, συστήνεται και η πυροσφράγιση των κηρηθροπλαισίων. Εάν οι κυψέλες δεν είναι καινούργιες και έχουν ήδη κωδικό, διατηρείται ο παλιός κωδικός και πάνω από αυτόν αναγράφεται, με πυροσφράγιση, ο νέος κωδικός αριθμός του μελισσοκόμου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πυροσφράγισης, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και σε επιτόπιο έλεγχο για καταμέτρηση των πυροσφραγισμένων κυψελών, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και εφόσον ο μελισσοκόμος πληροί τις προϋποθέσεις, η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει όλα τα στοιχεία της αίτησης του στο Μητρώο και ολοκληρώνεται η εγγραφή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 1 έως και 7, ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και λαμβάνει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος.

Προνόμια ενεργού μελισσοκόμου

Αρκετά είναι τα προνόμια που θα μπορεί να απολαμβάνει ένας μελισσοκόμος που θα προχωρήσει σε εγγραφή στο Μητρώο όπως περιγράφονται στην απόφαση. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • η τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγει, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, κερί, πρόπολη και δηλητήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • η άμεση πώληση μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • η απόκτηση άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του της περ. α σε λαϊκή αγορά
 • η παραγωγή και διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής με μέλι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • η εμπορία και διακίνηση παραγόμενων παραφυάδων και του εν γένει παραγόμενου γενετικού - αναπαραγωγικού υλικού,
 • η μεταφορά των κατεχόμενων κυψελών, των παραφυάδων, του γενετικού - αναπαραγωγικού υλικού, του μελισσοκομικού εξοπλισμού, των κενών κυψελών, μελισσοτροφών και γενικά κάθε είδους που είναι απαραίτητο για την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας
 • η απόκτηση μελισσοκομικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • η διατήρηση αγροτικής- μελισσοκομικής αποθήκης ή/και μελισσοκομικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
 • η δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στις δράσεις του Προγράμματος Βελτίωσης των Γενικών Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας, στο Καθεστώς Ενίσχυσης της Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και γενικά σε κάθε εθνικό και ενωσιακό μέτρο στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και του τομέα της μελισσοκομίας
 • η ασφάλιση στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών,
 • η αποζημίωση σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία και
 • η συμμετοχή σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.

Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα

Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο χορηγείται ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, η οποία αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που αναγράφει, είναι σε πλήρη διασύνδεση με τα στοιχεία του Μητρώου και λειτουργεί ως μέσο ελέγχου της ισχύος της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των προνομίων της.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.