Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προσωρινή συμφωνία για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα

Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, όντας ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θεσμοθετεί τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Εκτός από τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η σημερινή συμφωνία ενισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για το κλίμα εισάγοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • φιλόδοξο κλιματικό στόχο για το κλίμα έως το 2030 που συνίσταται σε μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με το 1990, με σαφήνεια όσον αφορά τη συμβολή των μειώσεων και των απορροφήσεων εκπομπών·
  • αναγνώριση της ανάγκης να ενισχυθεί η καταβόθρα διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ μέσω ενός πιο φιλόδοξου κανονισμού για τη χρήση γης, την αλλαγής χρήσης γης και τη δασοπονία (LULUCF), για τον οποίο η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις τον Ιούνιο του 2021·
  • διαδικασία για τον καθορισμό κλιματικού στόχου για το 2040, στον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050 που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή·
  • δέσμευση για αρνητικές εκπομπές μετά το 2050·
  • συγκρότηση ευρωπαϊκής επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές·
  • ισχυρότερες διατάξεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
  • ισχυρή συνοχή μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας·
  • δέσμευση για συνεργασία με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας ώστε να καταρτιστούν χάρτες πορείας ανά τομέα οι οποίοι θα χαράσσουν την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα στους κλάδους αυτούς.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα στις 4 Μαρτίου 2020. Μόλις η προσωρινή συμφωνία εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ.