Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προσθήκες για συνεταιρισμούς, παραχώρηση ακινήτων, δακοκτονία και ΕΛΓΟ

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις αθέμιτες πρακτικές που συζητείται στη Βουλή.

Με την τροπολογία δίνεται παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων καθώς και των προθεσμιών διενέργειας γενικής συνέλευσης και θητείας οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και θέματα δακοκτονίας.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

- Το 1ο άρθρο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε περιφερειάρχη με απόφασή του, να παραχωρήσει έως τις 31/12/21, σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους, αγροτικά ακίνητα που έμειναν αδιάθετα.

- Με το 2ο άρθρο παρατείνεται έως τις 30/06/2021 η προθεσμία που λήγει στις 30/04/2021, της διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και η θητεία, που λήγει στις 30/04/2021, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

-Με το 3ο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-Δήμητρα». Συγκεκριμένα, επικαιροποιείται ο κατάλογος των φορέων που εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο της έρευνας, με την προσθήκη του ΕΛΓΟ-Δήμητρα σε αυτόν.

- Με το 4ο άρθρο, δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου δακοκτονίας και για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για το έτος 2021 η οικονομική επιτροπή κάθε περιφέρειας της χώρας, μπορεί κατ' εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των οικείων συμβάσεων εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης:

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και

β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.

Αναλυτικά η τροπολογία ΕΔΩ