Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Να επιδοτούνται αυτοί που παράγουν

Πώς θα διασφαλιστεί ότι μόνο οι πραγματικοί αγρότες θα λαμβάνουν στήριξη;

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΚΓΠ έχουν ως στόχο να καταστήσουν τη γεωργική πολιτική της ΕΕ πιο ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, ενώ θα συνεχίσει παράλληλα να στηρίζει τις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων γεωργών.

Με τη χάραξη μιας πιο διαισθητικής και καινοτόμου πολιτικής, η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ΚΓΠ θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή γεωργία ώστε να έχουμε ευημερούσες αγροτικές περιοχές και παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, η προσωρινή ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μεταφέρθηκε στην 1η Ιανουαρίου 2023.

Μετά την κατανομή της χρηματοδότησης της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-27από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, συμφωνήθηκε μεταβατικός κανονισμός για τα έτη 2021 και 2022. Ο μεταβατικός κανονισμός θα παρατείνει τους περισσότερους από τους κανόνες της ΚΓΠ που ίσχυαν κατά την περίοδο 2014-20, ενώ παράλληλα θα συμπεριλάβει νέα στοιχεία για την επίτευξη ισχυρότερων οικολογικών φιλόδοξων στόχων και τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης στο μελλοντικό πλαίσιο της ΚΓΠ, όπως ορίζεται στις προτάσεις της Επιτροπής.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Ειδικότερα, οι προτάσεις αυτές επιδιώκουν κυρίως:

  • να εξασφαλιστεί μια δίκαιη συμφωνία και ένα σταθερό οικονομικό μέλλον για τους γεωργούς·
  • να καθοριστούν μεγαλύτερες φιλοδοξίες σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα·
  • να διασφαλιστεί η θέση των γεωργών στην καρδιά της κοινωνίας της Ευρώπης.

Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα, η εισοδηματική στήριξη θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό μέρος της ΚΓΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές ενισχύσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν συνάρτηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης σε εκτάρια. Ωστόσο, η μελλοντική ΚΓΠ οφείλει να δώσει προτεραιότητα στις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να ενθαρρύνει την είσοδο γεωργών νεαρής ηλικίας στο επάγγελμα.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

  • να αυξηθεί το επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις
  • να μειωθεί το μερίδιο των άμεσων ενισχύσεων που έχουν εισπραχθεί πέραν των 60.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και να περιοριστούν οι ενισχύσεις σε 100.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, με σκοπό να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων
  • να διατεθεί στους γεωργούς νεαρής ηλικίας τουλάχιστον το 2% των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ, που θα συμπληρώνεται από χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και από μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη και στις μεταβιβάσεις γης

να υποχρεωθούν οι χώρες της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι μόνο οι πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν στήριξη.