Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ατζέντα της διάσκεψης των υπουργών Γεωργίας

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν στις 26 Απριλίου, άτυπη βιντεοδιάσκεψη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις γεωργικές αγορές και θέματα συναφή με το εμπόριο.

Θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την πορεία της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2020

Η Προεδρία θα παρουσιάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τους τρεις σχετικούς κανονισμούς. Θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και την πράσινη αρχιτεκτονική.

Κατάσταση της αγοράς

Μετά από παρουσίαση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στις γεωργικές αγορές και τις μελλοντικές προοπτικές τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και αυτές που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και τους πιθανούς τρόπους χειρισμού τους.

Εμπόριο

Το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τη γεωργία. Ειδικότερα, θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προωθηθούν, μέσω εμπορικών συμφωνιών και σχέσεων, οι στόχοι της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι αρχές της συμφωνίας του Παρισιού και το ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης παραγωγής.

Οι υπουργοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης μελέτης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των εν εξελίξει και των επικείμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων στον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Στρατηγική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προηγούμενης στρατηγικής της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία κάλυπτε την περίοδο 2012-2015.

Επισήμανση τροφίμων

Η γερμανική αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν αυγά. Οι αντιπροσωπίες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα επισήμανσης της μεθόδου εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων ακόμη και όταν τα αυγά χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε επεξεργασμένα τρόφιμα.