Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά ανατροφοδότηση σχετικά με το μελλοντικό σχέδιο για τη διασφάλιση του εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης.

Μια στοχοθετημένη διαβούλευση για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ σε περιόδους κρίσης ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή σχολίων σχετικά με τη μορφή, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου.

Μια ποικιλία ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, όπως οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι διανομείς ή οι μεταφορείς, καθώς και οι καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών και οι εθνικές αρχές καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους για περίοδο 8 εβδομάδων, από την 1η Μαρτίου έως τις 3 Μαΐου 2021.

Όπως ανακοινώθηκε, στη στρατηγική «Farm to fork», η Επιτροπή στοχεύει να εντείνει τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε κρίσεις που επηρεάζουν το σύστημα τροφίμων της ΕΕ και να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια.

Για να γίνει αυτό, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περιόδους κρίσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αντιμετώπισης της επισιτιστικής κρίσης που συντονίζεται από την Επιτροπή, με τη συμμετοχή κρατών μελών και, ενδεχομένως, διαφόρων τομέων όπως η γεωργία, αλιεία, μεταφορές και υγεία. Ο μηχανισμός θα λάβει τη μορφή ενός μόνιμου φόρουμ για τον συντονισμό της δράσης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγηση απειλών και κινδύνων.

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Farm to fork» και τους στόχους της, το σχέδιο πρέπει να επιδιώκει αυξημένη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα για ένα ανθεκτικό σύστημα τροφίμων της ΕΕ.

Ιστορικό

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας κοροναϊού, ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις όπως ταχείες αλλαγές της ζήτησης, κλείσιμο συνόρων και ελλείψεις εποχιακών εργαζομένων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, προσέφερε υποστήριξη και λύσεις . Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ έδειξε την ανθεκτικότητά της σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου χρόνους.

Ωστόσο, αυτή η κρίση κατέδειξε πώς η επισιτιστική ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στοχεύει στη διασφάλιση καλύτερης ετοιμότητας και συντονισμού για μελλοντικές πιθανές κρίσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την επισιτιστική ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ.