Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πως γίνεται η Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων

Αναλυτικά η διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πρόσφατα ότι παρατείνεται μέχρι 31-12-2021 η καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση εγκεκριμένου τύπου Διατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) στους παλιούς γεωργικούς ελκυστήρες.

 • Η παράταση αφορά γεωργικούς ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή έχουν άδεια κυκλοφορίας που εκδόθηκε πριν τις 21-5-1998.

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφεται αναλυτικά η ισχύουσα διαδικασία για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων, όπως αυτή περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. οικ.11337/Γ3Β/2365/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων & Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Απογραφή αγροτικού μηχανήματος

Α. Απογραφή αγροτικού μηχανήματος για πρώτη φορά στη χώρα

Η κυκλοφορία του αγροτικού μηχανήματος στους δρόμους και η λειτουργία του στους χώρους εργασίας προϋποθέτει την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του από την αρμόδια αρχή η οποία συνοδεύει το μηχάνημα σε κάθε κίνησή του (Άρθρα 87, 88, 89, 90 97 του ΚΟΚ, ν. 2696/Α΄/1999 Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/1999).

Με την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται συγχρόνως και η απογραφή του μηχανήματος και η χορήγηση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας για την αναγνώρισή του κατά την κίνηση του στους δρόμους και τη χρήση του στους τόπους εργασίας.

Η απογραφή του αγροτικού μηχανήματος γίνεται από την αρμόδια αρχή του τόπου που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση ή η αγροτική επιχείρηση ή η κατοικία του ασκούντος το αγροτικό επάγγελμα και κατόχου του μηχανήματος.

 1. Δικαιολογητικά απογραφής.

Για την απογραφή ενός αγροτικού μηχανήματος (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας) ο κάτοχος αυτού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του. Σε περίπτωση μη εξοφλημένου τιμολογίου υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού.

γ) Δελτίο Ταξινόμησης του μηχανήματος

δ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του εμπόρου στην οποία δηλώνει ότι ακριβώς έχει ζητηθεί στην αντίστοιχη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου Άρθρο 4 εκτός των 6 (δ) και 6 (ε).

ε) Εγγύηση καλής λειτουργίας για (1) έτος αρχομένου από την έκδοση του τιμολογίου ή του συμφωνητικού αγοραπωλησίας.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του κατόχου στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος κάτοχος του μηχανήματος και ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτό για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

ζ) Το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα σφραγισμένο από τον έμπορο – πωλητή το οποίο επιστρέφεται στον αγρότη σφραγισμένο από την υπηρεσία.

η) Χρηματικό ποσό (παράβολο του ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003).

θ) Κάθε στοιχείο που καθορίζεται από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας που επιβάλλεται για την ορθότητα και εγκυρότητα της πράξης ή συμφωνία με άλλες διατάξεις.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και στις δυο περιπτώσεις είτε είναι το αγροτικό μηχάνημα καινούριο είτε μεταχειρισμένο, το οποίο για πρώτη φορά μπαίνει στην κυκλοφορία στη χώρα.

 1. Διαδικασία απογραφής.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την απογραφή ενός αγροτικού μηχανήματος από την αρμόδια αρχή η οποία δέχθηκε τα δικαιολογητικά από τον κάτοχο του μηχανήματος είναι η ακόλουθη:

α) Ζήτηση Φακέλου Ταξινόμησης

Ζητείται ο φάκελος του Δελτίου Ταξινόμησης από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του.

β) Έλεγχος – τακτοποίηση δικαιολογητικών – συμπλήρωση βιβλίων και καρτέλας

 • Πρωτοκολλείται η αίτηση και γίνεται ο έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών
 • Εκτελείται ο έλεγχος του μηχανήματος και συμπληρώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Παράρτημα Ι) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.
 • Συμπληρώνεται το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την έγκριση του τύπου του μηχανήματος. Φωτοαντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου της άδειας κυκλοφορίας, διατηρείται ως σχέδιο στο φάκελο του μηχανήματος.
 • Συμπληρώνεται το μητρώο και η καρτέλα του μηχανήματος.

γ) Χορήγηση της άδειας και των πινακίδων

 • Καταβάλλεται το χρηματικό ποσό (παράβολα) για όλες τις διοικητικές πράξεις και την αξία των πινακίδων και εκδίδονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις, τιμολόγια).
 • Συμπληρώνονται τα βιβλία διαχείρισης πινακίδων της κατηγορίας μηχανήματος που ανήκει.
 • Διαβιβάζεται ο σχηματισθείς φάκελος με όλα τα παραστατικά στον προϊστάμενο για έλεγχο και υπογραφή της άδειας κυκλοφορίας και του σχεδίου της άδειας.
 • Παραδίδονται οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακίδες στον αγρότη και του ζητείται να υπογράψει στην καρτέλα για την παραλαβή αυτών.

δ) Τήρηση αρχείου

Ο σχηματισθείς φάκελος με όλα τα παραστατικά (δικαιολογητικά και πράξεις της αρμόδιας αρχής) αρχειοθετείται κατά αύξοντα αριθμό άδειας κυκλοφορίας με εξαίρεση την καρτέλα, η οποία διατηρείται σε ξεχωριστό αρχείο για εύκολη χρήση.

Ο φάκελος και η καρτέλα διατηρείται σε όλη την ζωή του μηχανήματος και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την οριστική διαγραφή του (παύση κυκλοφορίας).

Στην περίπτωση διαγραφής - μεταγραφής του μηχανήματος σε άλλο νομό, αποστέλλεται ο φάκελος και η καρτέλα στη νέα αρμόδια αρχή απογραφής κατόπιν αιτήματος, οι δε πινακίδες μπαίνουν στο πρόγραμμα καταστροφής.

Β. Απογραφή αγροτικού μηχανήματος για δεύτερη φορά ή περισσότερες φορές.

 1. Σε νέο κάτοχο κάτοικο άλλου νομού.

Η απογραφή αγροτικού μηχανήματος για δεύτερη φορά ή περισσότερες εφαρμόζεται όταν το μηχάνημα μετακινηθεί σε άλλο νομό και αλλάξει κάτοχο. Για τη νέα απογραφή του απαιτείται να γίνει ανάλογη διαδικασία με την πρώτη απογραφή, από τη νέα αρμόδια αρχή που δέχεται το αίτημα.

Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος του μηχανήματος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Βεβαίωση διαγραφής – μεταγραφής της αρμόδιας αρχής που το είχε απογράψει και είχε εκδώσει την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

γ) Τιμολόγιο ή συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο.

Όταν πρόκειται για πώληση από έμπορο – πωλητή του μηχανήματος πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά.

- Υπεύθυνη δήλωση του εμπόρου όπως ορίζεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου Α του άρθρου 5

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος.

δ) Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα (αυτό επιστρέφεται στον αγοραστή).

ε) Παράβολο με το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό (ν. 3147/2003 υπ’ αριθμ. οικ.9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007).

Η διαδικασία της απογραφής αυτής είναι ίδια με εκείνη της παραπάνω παραγράφου Α2 αφού ζητηθεί πρώτα ο φάκελος του μηχανήματος από την προηγούμενη αρμόδια αρχή που είχε απογραφεί.

Κάθε άλλο στοιχείο (δικαιολογητικών και διαδικασίας) που καθορίζεται από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας και επιβάλλεται από άλλες διατάξεις για την εξασφάλιση της ορθότητας και εγκυρότητας της πράξης.

 1. Σε κάτοχο που μετοικεί σε άλλο νομό.

Στην περίπτωση που μετακινηθεί το μηχάνημα με τον κάτοχο του σε άλλο νομό μόνιμα, ο κάτοχος αυτού υποχρεούται να απευθυνθεί και να υποβάλλει αίτηση στην νέα αρμόδια αρχή να ζητήσει την απογραφή του μηχανήματος, καταθέτοντας την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες, αν δεν έχει γίνει διαγραφή –μεταγραφή από την προηγούμενη αρμόδια αρχή.

Για τη νέα απογραφή του μηχανήματος ο κάτοχος αυτού υποβάλλει αίτηση, βεβαίωση διαγραφής – μεταγραφής και ακολουθείται από την αρμόδια αρχή η διαδικασία απογραφής όπως στην προηγούμενη περίπτωση της παραγράφου Α2 με την υποβολή αίτησης, της βεβαίωσης διαγραφής – μετεγγραφής και του προβλεπόμενου παραβόλου. Εφόσον δεν έχει γίνει διαγραφή – μεταγραφή η νέα αρμόδια αρχή παρακρατεί την άδεια και τις πινακίδες και χορηγεί νέα.

Στην παραπάνω περίπτωση, η προηγούμενη αρμόδια αρχή διαγράφει το μηχάνημα από το μητρώο της και ενημερώνει αυτό καθώς και την καρτέλα, για τη νέα απογραφή του στον άλλο νομό.

Η νέα αρμόδια αρχή ακυρώνει την παλιά άδεια κυκλοφορίας και θέτει τις παλιές πινακίδες προς καταστροφή (εάν τις φέρει το μηχάνημα).

Γ. Επανεγγραφή του αγροτικού μηχανήματος σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας ή απώλεια κ.λπ. αυτής.

Όταν το αγροτικό μηχάνημα αλλάζει κάτοχο εντός του ίδιου νομού ή συμβαίνουν αλλαγές στα κατασκευαστικά στοιχεία του ή στα στοιχεία του κατόχου ή συμβεί καταστροφή της αδείας ή απώλειας κ.λπ. είναι αναγκαίο να αλλάξει η άδεια κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι πινακίδες παραμένουν οι ίδιες. Συνήθεις περιπτώσεις αλλαγής στα κατασκευαστικά στοιχεία είναι η αλλαγή του κινητήρα λόγω φθοράς με τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά του μηχανήματος. Αλλαγή στα στοιχεία του κατόχου είναι η μεταβίβαση σε άλλο κάτοχο ή αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις αυτές ο νόμιμος κάτοχος του μηχανήματος απευθύνεται στην αρμόδια αρχή η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

 1. Περίπτωση αλλαγής κινητήρα
 2. Ο κάτοχος του μηχανήματος που άλλαξε τον κινητήρα του, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά για την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας:
 • Αίτηση
 • Την άδεια κυκλοφορίας
 • Το τιμολόγιο αγοράς του κινητήρα
 • Βεβαίωση του συνεργείου που εκτέλεσε την αλλαγή, στην οποία βεβαιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα και η ορθή τοποθέτηση αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις αρχές της ορθής τεχνικής. Ο νέος κινητήρας όταν πρόκειται για καινούριο δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο του 15% της ισχύος του αρχικά εγκεκριμένου και 25% όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο κινητήρα, και του 5% των στροφών στην μέγιστη ή την ονομαστική ισχύ.
 • Το παράβολο, όπως ορίζεται από τον ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003 υπ’ αριθμ. οικ.9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007.
 1. Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και τον έλεγχο του μηχανήματος (συντάσσεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα στη αλλαγή, στη συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στα δικαιολογητικά, προβαίνει στην συμπλήρωση της νέας άδειας κυκλοφορίας, την αναγραφή των νέων στοιχείων του κινητήρα στο μητρώο και την καρτέλα, διαγράφοντας τα παλιά (όχι απαλοιφή). Το έντυπο της παλιάς αδείας ακυρώνεται και παραμένει στο φάκελο μαζί με τα δυο σχέδια (παλιό και νέο) της παλιάς και νέας άδειας κυκλοφορίας.
 2. Περίπτωση αλλαγής κατόχου λόγω μεταβίβασης

Όταν το μηχάνημα μεταβιβάζεται σε άλλον κάτοχο που διαμένει στον ίδιο νομό είναι απαραίτητο να αλλάξει η άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή που την έχει εκδώσει ενώ οι πινακίδες παραμένουν οι ίδιες.

Γίνεται ο διακανονισμός και εκδίδεται το τιμολόγιο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών).

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το απόκομμα της άδειας κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου κατόχου, υπογράφεται και το μεν απόκομμα παρακρατείται από τον πωλητή, το δε κύριο στέλεχος παραδίδεται στον αγοραστή ως συνοδευτικό πλέον του μηχανήματος μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο νέος κάτοχος για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, είναι:

 • Αίτηση
 • Το στέλεχος της άδειας κυκλοφορίας
 • Το τιμολόγιο και το ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Τη δήλωση του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος κάτοχος του μηχανήματος.
 • Το χρηματικό ποσό (παράβολο) σύμφωνα με το ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003 υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007.

Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών για την χορήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την παράγραφο Γ.1.2., της περίπτωσης της αλλαγής κινητήρας.

 1. Περίπτωση αλλαγής λόγω θανάτου του κατόχου.

Μετά το θάνατο του κατόχου οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ.) απευθύνονται στην αρμόδια αρχή με αίτηση τους και την άδεια κυκλοφορίας ζητώντας την απογραφή του μηχανήματος στο όνομά τους. Για την απογραφή στον νέο κάτοχο ή κατόχους ελέγχεται το μηχάνημα (συντάσσεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης (Γ.2.) παραγράφου. Τα δικαιολογητικά και το πρώτο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας τίθεται στο φάκελο του μηχανήματος, διαγράφονται (δεν απαλείφονται) τα στοιχεία του πρώτου κατόχου στο μητρώο και ενημερώνεται η καρτέλα.

 1. Περίπτωση αλλαγής λόγω φθοράς ή απώλειας της άδειας κυκλοφορίας
 2. Όταν συμβεί φθορά στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας από οποιοδήποτε αίτιο ή απώλεια αυτού ο κάτοχος του μηχανήματος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή έκδοση νέας άδειας, σε αντικατάσταση της παλιάς. Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή είναι:
 • Αίτηση
 • Τη φθαρμένη άδεια και στην περίπτωση της απώλειας αντίγραφο της δήλωσης απώλειας που έχει γίνει στο Αστυνομικό τμήμα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση καταστροφής λόγω πυρκαγιάς βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου υπάρχει.
 • Χρηματικό ποσό (παράβολο) όπως ορίζεται από τον ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003 υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007.
 1. Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και τον έλεγχο του μηχανήματος (ζητείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τα ίδια στοιχεία και στις παρατηρήσεις αναγράφεται «Η παρούσα είναι σε αντικατάσταση της προηγούμενης λόγω φθοράς ή απώλειας». Τα δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελο του μηχανήματος και ενημερώνεται η καρτέλα.
 2. Περίπτωση αλλαγής λόγω παλαιότητας της αδείας

Οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 139850/20.2.1986 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 139/Β΄/1986) δεν ισχύουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικά.

Για την έκδοση και την χορήγηση νέας ο κάτοχος του αγροτικού μηχανήματος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που την έχει εκδώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Την παλιά άδεια κυκλοφορίας
 • Χρηματικό ποσό όπως ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003, υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της νέας άδειας είναι ίδια με εκείνη της παραγράφου Γ.4.2. στην οποία αντιμετωπίζεται η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας λόγω φθοράς.

 1. Περιπτώσεις αλλαγής λόγω απαλοιφής των τιθεμένων περιορισμών.

Οι άδειες που έχουν διαφόρους περιορισμούς ως προς την κυκλοφορία του μηχανήματος και έχουν λήξει, μπορούν να αντικατασταθούν με νέες, με απλή αίτηση των κατόχων και το αποδεικτικό στοιχείο λήξης του περιορισμού. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία είναι ίδια με την παράγραφο 5.

Δ. Επανεγγραφή αγροτικού μηχανήματος σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής μιας πινακίδας.

Στην περίπτωση που μια πινακίδα του αγροτικού μηχανήματος καταστραφεί από διάφορες αιτίες (π.χ. πυρκαγιά) ή απωλεσθεί, ο κάτοχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή που την έχει χορηγήσει για να απογράψει πάλι το αγροτικό μηχάνημα.

Και στις δυο περιπτώσεις η δήλωση της απώλειας ή της καταστροφής στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής είναι υποχρεωτική καθώς και η καταγραφή της καταστροφής της π.χ. από πυρκαγιά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου έχει παρέμβει.

Στις περιπτώσεις που έχει συμβεί απώλεια μιας πινακίδας του αγροτικού μηχανήματος ο κάτοχος αυτού υποβάλλει:

 • Αίτηση
 • Την άλλη πινακίδα εφόσον δεν έχει απολεσθεί ή καταστραφεί ή τα τεμάχια.
 • Τη δήλωση απώλειας ή βεβαίωσης του συμβάντος
 • Την άδεια κυκλοφορίας
 • Χρηματικό ποσό όπως ορίζεται από το ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003 υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007, Φ.Ε.Κ. 328/Β΄/2007 και το αντίτιμο για την προμήθεια των πινακίδων.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή, αφού ελέγξει το μηχάνημα (εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου), ακολουθεί τη διαδικασία νέας απογραφής και χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Α.2. περίπτωση νέας απογραφής.

Ως προς την προηγούμενη απογραφή του μηχανήματος γίνεται διαγραφή (όχι απαλοιφή) των στοιχείων στο μητρώο. Τα νέα δικαιολογητικά της νέας απογραφής συμπληρώνουν τον αρχικό φάκελο του μηχανήματος. Παράλληλα συμπληρώνεται νέα καρτέλα ενώ η παλιά διατηρείται για ενημέρωση του αρχείου, αφού ενημερωθεί περί της αντικατάστασης με τη νέα.