Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Προειδοποίησες για Μηλιά - Αχλαδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΑ

Πρόκειται για µυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της µηλιάς, οι οποίες µπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης µέχρι και τη συγκοµιδή.

Είναι ιδιαίτερα µολυσµατικές όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές. Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς. Οι πρωτογενείς µολύνσεις αρχίζουν νωρίς, από την έναρξη της νεαρής βλάστησης και η δραστηριότητα των µυκήτων ευνοείται ιδιαίτερα µε βροχερό καιρό και θερµοκρασίες µεταξύ 16 και 24ο C.

Για την αποτελεσµατική προστασία της νεαρής βλάστησης από τα παθογόνα, συνιστώνται τρεις διαδοχικοί προληπτικοί ψεκασµοί, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για τις καλλιέργειες µυκητοκτόνα:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ., 2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής και 3) όταν έχει πέσει το 70-90% των πετάλων.

Επισηµαίνεται ότι: 1) οι παραπάνω ψεκασµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, διότι περιορίζουν σηµαντικά τον κίνδυνο µελλοντικών µολύνσεων, 2) εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα µπορούν µε ασφάλεια να χρησιµοποιηθούν µόνο στους δύο πρώτους ψεκασµούς, 3) σε περίπτωση που επικρατούν βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών καρπών και ανάλογα πάντα µε το ιστορικό προσβολής του οπωρώνα, συστήνεται η συνέχιση των ψεκασµών όσο διαρκεί η βροχερή περίοδος και ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των µυκητοκτόνων, 4) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των µυκήτων συνιστάται η εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες, 5) ενθαρρύνεται η χρήση των εγκεκριµένων µικροβιακών σκευασµάτων.

ΩΙ∆ΙΟ

Πρόκειται για σηµαντική µυκητολογική ασθένεια κυρίως της µηλιάς. Το παθογόνο προσβάλει αποκλειστικά τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς (φύλλα, βλαστοί, άνθη, καρποί) καθ’όλη την περίοδο της ετήσιας βλάστησης, προκαλώντας εξασθένηση των δένδρων και µείωση της παραγωγής και της εµπορευσιµότητας των καρπών.

Σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα και κυρίως σε ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες, η προστασία της νεαρής βλάστησης θα πρέπει να είναι συνεχής.

Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται τρεις επεµβάσεις πρόληψης της προσβολής µε κατάλληλα και εγκεκριµένα µυκητοκτόνα:

  • όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ., 2) στο στάδιο της ρόδινης κορυφής και 3) αµέσως µετά την πτώση των πετάλων.

Επισηµαίνεται ότι η καταπολέµηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη του φουζικλαδίου (εφαρµογή σκευάσµατος που καταπολεµεί και τις δύο ασθένειες).

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ)

Μυκητολογική ασθένεια µεγάλης οικονοµικής σηµασίας για τα µηλοειδή. Το παθογόνο προσβάλει τα άνθη και µέσω αυτών τους κλαδίσκους, τα φύλλα και τους κλάδους (έλκη). Επίσης, προσβάλει τους καρπούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, προκαλώντας σήψεις, ακόµη και µετασυλλεκτικά. Τα µολύσµατα του µύκητα (κονίδια) µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις και µε βροχερό και υγρό καιρό προκαλούν ταχύτατα µολύνσεις.

Σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από την ασθένεια, συνιστάται η εφαρµογή τριών ψεκασµών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ., 2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής και 3) στην πλήρη άνθηση. Στην περίπτωση που µετά την άνθηση ο καιρός εξακολουθεί να είναι βροχερός και υγρός, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της νεαρής βλάστησης.

Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση της ασθένειας είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για τα φουζικλάδια.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Αποτελεί µια από τις πιο καταστροφικές ασθένειες των µηλοειδών (αχλαδιά, µηλιά, κυδωνιά). Το παθογόνο βακτήριο διατηρείται στα προσβεβληµένα δένδρα και διασπείρεται την άνοιξη, κυρίως µε τη βροχή και τα έντοµα. Αρχικώς, ως πλέον ευαίσθητα προσβάλλονται τα άνθη και κατόπιν η τρυφερή βλάστηση. Επιδηµική εµφάνιση της ασθένειας ευνοείται από µέτριες θερµοκρασίες και βροχερό ή υγρό καιρό κατά την περίοδο της άνθησης.

Σε συνέχεια των µέτρων προστασίας από το βακτήριο που συστήθηκαν κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων (δελτίο Νο 1 /29.01.2020) και για τον περιορισµό της διάδοσης της ασθένειας από βακτηριακά έλκη που τυχόν παρέµειναν στα δένδρα, συνιστώνται ψεκασµοί µε κατάλληλα και εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα:

1) όταν τα µάτια έχουν εκπτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 εκ. και 2) στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής. Ενθαρρύνεται η χρήση των µικροβιακών σκευασµάτων Bacillus amyloliquefaciens QST 713, καθώς και των Aureobasidium pullulans strain DSM 14940, και strain DSM 14941, κατά την ευαίσθητη περίοδο της ανθοφορίας.

Οι ψεκασµοί για το βακτηριακό κάψιµο είναι δυνατό να συνδυαστούν µε αυτούς για τα φουζικλάδια.

ΕΧΘΡΟΙ

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

Σε οπωρώνες αχλαδιάς που παρατηρούνται υψηλοί πληθυσµοί χειµερινών ακµαίων της ψύλλας, αλλά και σε όσους δεν πραγµατοποιήθηκε ψεκασµός κατά την περίοδο του ληθάργου και διαθέτουν ιστορικό προσβολής από το έντοµο, συστήνεται ένας ψεκασµός στο διάστηµα µεταξύ των σταδίων πράσινης και λευκής κορυφής και ένας ψεκασµός κατά την πτώση των πετάλων, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.

Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου, είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες. Ιδιαίτερα τα νεότερα εντοµοκτόνα, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

Το έντοµο ωοτοκεί στον κάλυκα των ανθέων και οι εκκολαπτόµενες προνύµφες ορύσσουν στοές στους αναπτυσσόµενους καρπούς, οι οποίοι πολύ σύντοµα µαυρίζουν και πέφτουν. Ορισµένες χρονιές οι ζηµιές που προκαλούνται από το έντοµο είναι σηµαντικές. Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασµού µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο αµέσως µετά την άνθηση, µόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολή από το έντοµο την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

ΚΗΚΙ∆ΟΜΥΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ

Οι προνύµφες του εντόµου δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό των νεαρών καρπών και προκαλούν παραµορφώσεις. Οι καρποί στη συνέχεια µαυρίζουν και πέφτουν. Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασµού µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο πριν την άνθηση και όταν τα κλειστά άνθη είναι διογκωµένα, µόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν σοβαρή προσβολή από το έντοµο την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ ΜΗΛΙΑΣ

Το έντοµο γεννά τα αυγά του µέσα στα κλειστά άνθη της µηλιάς. Οι προνύµφες καταστρέφουν τα αναπαραγωγικά όργανα, µε αποτέλεσµα τα άνθη να παραµένουν κλειστά και να ξεραίνονται. Συνιστάται ένας ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο στο διάστηµα µεταξύ πράσινης κορυφής και έναρξης της άνθησης, µόνο σε οπωρώνες που την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε σοβαρή προσβολή από το έντοµο.