Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέοι Αγρότες: ερωτήσεις - απαντήσεις για το δεύτερο αίτημα πληρωμής

Στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων αποπληρωμής στους νέους γεωργούς (υπομέτρο 6.1), το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις συχνότερες σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ακολουθούν χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις που έχει επιμεληθεί το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ:

1. Τα δικαιολογητικά νο 2 "βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΔΟΥ" και νο 3 "βεβαίωση μεταβολών εργασιών με περιγραφή ΚΑΔ από την ένταξη και μετά" καλύπτονται με την εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το gsis.gr;

Ναι, ως δικαιολογητικό για την πιστοποίηση α) τηςημερομηνίας έναρξης εργασιών από ΔΟΥ και β) του συνόλου των μεταβολών εργασιών που έχουν γίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το gsis.gr.

2. Γίνεται δεκτή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω gsis.gr ή απαιτείται η έκδοσή της από τον δήμαρχο;

H βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του gsis.gr, η βεβαίωση μονίμου κατοικίας που επίσης εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, γίνονται αποδεκτές για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

3. Το γνήσιο υπογραφής του δικαιούχου είναι απαραίτητο;

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Ωστόσο στην περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται ηλεκτρονικάκαι επομένως δεν απαιτείται η θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Το ποινικό μητρώο προσκομίζεται από τον δικαιούχο στο αίτημα πληρωμής ή θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο της ΔΑΟΚ;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η αναζήτηση του ποινικού μητρώου γίνεται αυτεπάγγελτα εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναζήτησή του. Ωστόσο για λόγους συντόμευσης της αποπληρωμής συνιστούμε να προσκομίζεται από τον νέο γεωργό.

5. Θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσα από το ΠΣΚΕ ή θα συνταχθεί από τον δικαιούχο;

Στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένα, α) υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και β) υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για τον δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

6. Θα αναρτηθεί κάποιο τυποποιημένο υπόδειγμα έκθεσης ολοκλήρωσης;

Δεν θα αναρτηθεί κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα της έκθεσης ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης, η έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου (πίνακας ΙΙΙ-2.3 στο ΠΣΚΕ) πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

α) Την κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους που θεωρείται ως έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

β) Τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν από τον δικαιούχο για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου, σε σχέση με την αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο.

γ) Αναφορά στην επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων.

δ) Στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων, τροποποιήσεις επιχειρηματικού σχεδίου και ποσού στήριξης που ενδεχομένως έλαβαν χώρα).

Τα παραπάνω αναλύονται σε σχέση με την αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο.

7. Έχω υποβάλει αίτημα τροποποίησης. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα πληρωμής πριν εγκριθεί η τροποποίηση;

Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.

8. Στην περίπτωση που στην αίτηση στήριξης έχει δηλωθεί επίτευξη των στόχων στην τριετία, αλλά τελικά η επίτευξή τους γίνεται στην τετραετία ή στην περίπτωση που στην αίτηση στήριξης έχει δηλωθεί επίτευξη των στόχων στην τετραετία, αλλά τελικά η επίτευξή τους γίνεται στην τριετία, χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα μεταβολής;

Ο δικαιούχος που ολοκληρώνει το επιχειρηματικό του σχέδιο σε διαφορετικό έτος από εκείνο που είχε δηλώσει, δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης ή μεταβολής. Οπωσδήποτε όμως η αίτηση αποπληρωμής πρέπει να υποβληθεί πριν την παρέλευση του 4ου έτους (4η επέτειος) από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

9. Εάν ένας ποσοτικός στόχος επιτυγχάνεται ως προς το ελάχιστο κατώφλι του (π.χ. αύξηση ΤΑ κατά 10%) αλλά υπολείπεται από την αύξηση που έχει δηλωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο, (π.χ. δηλωμένη αύξηση 28% και επίτευξη αύξησης ΤΑ 12%), απαιτείται υποβολή αιτήματος μεταβολής;

Όχι. Σε περίπτωση που ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ποσοτικός και ενώ έχει δηλωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τελικά επιτυγχάνεται ένα μικρότερο ποσοστό αλλά σε κάθε περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο του ελάχιστου απαραίτητου, δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτημα μεταβολής. Για παράδειγμα, εφόσον έχει δηλωθεί ως στόχος η αύξηση της τυπικής απόδοσης κατά, έστω, 28% γίνεται αποδεκτό χωρίς υποβολή αίτησης μεταβολής τελικά αυτή να αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10%.

10. α) Αν επιτευχθεί μόνο ο ένας από τους δύο δηλωμένους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου χρειάζεται τροποποίηση; β) Τι γίνεται αν ο στόχος που δεν επιτυγχάνεται είχε λάβει βαθμολογία;

α) Στην ΥΑ, στο άρθρο 21 περί τροποποιήσεων - μεταβολών, στην παράγραφο 3.1 ορίζεται ότι «δεν απαιτείται τροποποίηση στην περίπτωση που παραμένει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση στήριξης». Ωστόσο, στην περίπτωση που εισάγεται νέος στόχος που δεν είχε δηλωθεί στον φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στο υπομέτρο, απαιτείται τροποποίηση.

β) Αν ο στόχος που δεν επιτυγχάνεται ήταν ποιοτικός και παράλληλα ο δικαιούχος έχει λάβει βαθμολογία (π.χ. παραγωγή ποιοτικών προϊόντων), ο δικαιούχος πρέπει στο αίτημα πληρωμής να επισυνάψει πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Διαφορετικά αφαιρείται η αντίστοιχη βαθμολογία με αποτέλεσμα την πιθανότητα η τελική βαθμολογία να διαμορφώνεται κάτω από το κατώφλι εισόδου καθιστώντας τον δικαιούχο μη επιλέξιμο. Σε αυτήν την περίπτωση το αίτημα πληρωμής θα απορριφθεί και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων της πρώτης δόσης.

11. Για τους Νέους Γεωργούς για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος μπορούν να οριστικοποιήσουν το αίτημα πληρωμής;

Ναι, μπορούν. Ο επιτόπιος έλεγχος θα γίνει πριν την οριστικοποίηση της αξιολόγησης του αιτήματος πληρωμής.

12. Όσοι καταθέτουν αίτημα πληρωμής με έτος επίτευξης στόχων το τρίτο έτος (π.χ. 2020), α) θα χρειαστεί να υποβάλουν δήλωση στο ΟΣΔΕ για το 2021; β) Αν ναι με ποια τυπική απόδοση; γ) αν ναι και ο στόχος ήταν, έστω, η ολοκληρωμένη διαχείριση ή παραγωγή βιολογικών προϊόντων, στην ΕΑΕ 2021 πρέπει να εξακολουθεί η παραγωγή να είναι πιστοποιημένη;

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 1.7 του άρθρου 10 της ΥΑ ο δικαιούχος έχει αναλάβει τη δέσμευση «να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, «Οι ως άνω δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου και στην απόφαση ένταξης, αποτελώντας συμβατικούς όρους της απόφασης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να τις τηρεί μέχρι την εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους».

Συνεπώς α) οι δικαιούχοι στους οποίους δεν έχει καταβληθεί η τελευταία δόση, οφείλουν να υποβάλλουν ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής παραδεκτών αιτήσεων, β) με εξαίρεση το έτος επίτευξης στόχων, σε όλα τα υπόλοιπα έτη (άρα και στο 2021 εφόσον το έτος επίτευξης είναι το 2020) πρέπει να επιτυγχάνουν τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ και γ) ομοίως, δεν υπάρχει απαίτηση συνέχισης της πιστοποίησης κατά το επόμενο έτος από το έτος επίτευξης στόχου.

13. Στο ΠΣΚΕ, στα δικαιολογητικά αναφέρεται το εξής: "Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της υποχρέωσης απόκτησης της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη και μετά". Ποιες βεβαιώσεις ΜΑΕΕ επισυνάπτω στο σύστημα;

Με το αίτημα πληρωμής δεύτερης δόσης ο δικαιούχος επισυνάπτει όλες τις βεβαιώσεις που έχει λάβει από το ΜΑΑΕ οι οποίες αποδεικνύουν ότι απέκτησε την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την πρώτη του εγκατάσταση και ότι τη διατήρησε μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Παράδειγμα κατανόησης: Δικαιούχος που απέκτησε την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα τον Οκτώβριο του 2016, οφείλει μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 να έχει αποκτήσει όλες τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως επαγγελματία αγρότη.

Συνεπώς πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στον ΕΦΚΑ και παράλληλα να πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως επαγγελματία αγρότη όσον αφορά τα εισοδήματα, την απασχόληση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων, όπου αυτά απαιτούνται. Όμως, οι προϋποθέσεις του εισοδήματος δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν πριν την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που αφορά τα εισοδήματα του 2018, δηλαδή πριν την Άνοιξη ή το Καλοκαίρι του 2019.

Επομένως, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για την αποπληρωμή του δικαιούχου πρέπει να έχουν προσκομιστεί βεβαιώσεις από το ΜΑΑΕ ότι ο δικαιούχος κρίνεται ως επαγγελματίας αγρότης α) με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 (φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το έτος 2019) και β) με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 (φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το έτος 2020) που έχει ισχύ για το έτος 2021.

Επιπρόσθετα, μετά την υποβολή και εκκαθάριση των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2020, πρέπει να προσκομιστεί στην οικεία ΔΑΟΚ, βεβαίωση από το ΜΑΑΕ ότι ο δικαιούχος κρίνεται ως επαγγελματίας αγρότης με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 (φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το έτος 2021).

14. Σε πόσα αντίγραφα υποβάλλεται το αίτημα αποπληρωμής;

Υποβάλλεται μόνο ένας φάκελος (δεν υποβάλλεται αντίγραφο).