Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μετασχηματισμός …της οικονομίας και της παραγωγής

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δοκιμές για τον έλεγχο καταλληλόλητας των Μετασχηματιστών. Σε εξέλιξη η μεταφορά στην Ελλάδα και η τοποθέτηση στον υποσταθμό της Ένωσης, ώστε να γίνει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου της «Κοιλάδας του Ηλίου» με το δίκτυο του ΑΑΔΜΗΕ.

Στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, της κατασκευάστριας εταιρείας kIEFER ΤΕΚ και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρική Ενέργειας, εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Hyundai στη Βουλγαρία, όπου και  πραγματοποίησαν τις προβλεπόμενες από τα διεθνή standards δοκιμές για τον έλεγχο καταλληλόλητας των δύο Μετασχηματιστών του υποσταθμού Μέσης/Υψηλής Τάσης για τον υποσταθμό 150/20KV που η Ένωση και οι Ενεργειακές της Κοινότητες έχουν κατασκευάσει στη Στάνο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δίκτυο.

Οι μετασχηματιστές θα συνδέσουν το σύνολο των φωτοβολταϊκών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας – Κατούνας. Οι δοκιμές ολοκληρωθήκαν με επιτυχία και δεν απομένει παρά η μεταφορά τους στην Ελλάδα και η τοποθέτησή τους στον υποσταθμό, ώστε να γίνει η σύνδεση και το μεγάλο έργο της «Κοιλάδας του Ηλίου» να τεθεί σε λειτουργία και να ξεκινήσει η παραγωγή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις βασικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στους μετασχηματιστές:

Δοκιμές Σειράς

 • Μέτρηση αντίστασης τυλίγματος
 • Μέτρηση λόγου τάσεων και έλεγχος φασικής απόκλισης
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βραχυκυκλώσεως και απωλειών υπό φορτίο
 • Μέτρηση ρεύματος μαγνητίσεως και απωλειών εν κενώ στο 90%, 100% και στο 110%της ονομαστικής τάσης
 • Προσδιορισμός της χωρητικότητας μεταξύ τυλιγμάτων-γης και μεταξύ των τυλιγμάτων και μέτρηση του συντελεστή απωλειών (εφδ)
 • Μέτρηση της αντίστασης μονώσεως
 • Μέτρηση αντίστασης μονώσεως μεταξύ πυρήνα-δοχείου, πλαισίου-δοχείου και πυρήνα-πλαισίου
 • Μέτρηση απόκρισης συχνότητας με και χωρίς λάδι, σε κάθε μετασχηματιστή σε κάθε τύλιγμα και κάθε φάση του Μ/Σ.
 • Δοκιμή στεγανότητας του δοχείου του μετασχηματιστή
 • Δοκιμές ελαίου μετασχηματιστή
 • Διηλεκτρική δοκιμή τάσης διασπάσεως
 • Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών
 • Ανάλυση διαλυμένων αερίων πριν την έναρξη των δοκιμών στο Μ/Σ μετά το πέρας όλων των δοκιμών

Διηλεκτρικές δοκιμές

 • Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση
 • Δοκιμή αντοχής σε εφαρμοζόμενη τάση (AV TEST)
 • Δοκιμή επαγόμενης τάσης με μέτρηση μερικών εκφορτίσεων
 • Δοκιμή μονώσεως βοηθητικών καλωδιώσεων (AuxW test)
 • Δοκιμή λειτουργίας του μηχανισμού αλλαγής λήψεων υπό φορτίο
 • Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου για τα βοηθητικά κυκλώματα

Δοκιμές τύπου

 • Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας
 • Προσδιορισμός στάθμης θορύβου
 • Μέτρηση ισχύος ανεμιστήρων

Ειδικές δοκιμές

 • Δοκιμή κεραυνικής κρουστικής τάσης αποκομμένου κύματος στους
 • Δοκιμή εσωτερικής κρουστικής τάσης στους ακροδέκτες της γραμμής (SI -Switching impulse test)
 • Δοκιμή αντοχής εναλλασσόμενου ρεύματος στους ακροδέκτες της γραμμής
 • Μέτρηση αρμονικών του ρεύματος λειτουργίας εν κενώ στην ονομαστική τάση
 • Μέτρηση επαγωγικής αντίδρασης μηδενικής ακολουθίας
 • Μέτρηση της ανύψωσης θερμοκρασίας του θερμότερου σημείου τυλίγματος

Υπενθυμίζουμε ότι το πάρκο στην Κοιλάδα του Ηλίου, στην περιοχή της Κατούνας, είναι το μεγαλύτερο σήμερα κατασκευασμένο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας.

Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 90 εκατ. ευρώ, στην οποία μετέχουν περί τις 500 οικογένειες Αιτωλοακαρνάνων.

Το ετήσιο όφελος απ’ τα νέα φωτοβολταϊκά υπολογίζεται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ.