Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εκτροφή πουλερικών για παραγωγή κρέατος

Χρήσιμος οδηγός από την Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ.

Η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία αποτελεί από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας με ένα από τους μεγαλύτερους βαθμούς καθετοποίηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής & Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ετήσια παραγωγή κρέατος πουλερικών το 2020 εκτιμάτε ότι ανήλθε περίπου στους 243 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 98,7% δηλαδή περίπου τα 239 εκατομμύρια τόνοι αφορά σε κρέας ορνίθων.

Από αυτούς περίπου οι 231,7 εκατομμύρια τόνοι προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία, το 80% περίπου της συνολικής παραγωγής κρέατος ορνιθίων παράγεται από μόλις 10 επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές παραγωγούς.

Το 2020 σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας υπολογίζεται ότι τοποθετήθηκαν για εκτροφή περίπου 141,3 εκατομμύρια νεοσσοί ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Χωροταξικά ο κύριος όγκος της παραγωγής του κρέατος ορνιθίων από συστηματικές εκτροφές βρίσκεται στις περιφέρειες Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας στις οποίες παράγεται το 55,6%, το 18,8% και 20,1% αντίστοιχα.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της εκτροφής των πουλερικών ο εκτροφέας πέρα των άλλων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι:

Ποιότητα ζωικού κεφαλαίου: Οι νεοσσοί θα πρέπει να είναι ομοιόμορφοι, ζωηροί και εμβολιασμένοι με τα απαιτούμενα εμβόλια, προερχόμενοι από αξιόπιστο προμηθευτή.

Εμβολιασμοί: Πρέπει να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι κατά περίπτωση εμβολιασμοί στον ενδεδειγμένο χρόνο, με τον ενδεδειγμένο τρόπο και συχνότητα.
Τα χρησιμοποιούμενα εμβόλια πρέπει να έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να έχει ελεγχθεί και απολυμανθεί.

Διατροφή: Οι χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας από υγειονομικής άποψης και η σύνθεση του φυράματος ισορροπημένη και σύμφωνη με τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά.

Συνθήκες εκτροφής: Οι συνθήκες που επικρατούν στο θάλαμο εκτροφής (φωτισμός, αερισμός, υγρασία) θα πρέπει να είναι αυτές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη έκπτυξη των γενετικών χαρακτηριστικών των πτηνών σύμφωνα με τον οδηγό εκτροφής του υβριδίου.

Εξοπλισμός πτηνοτροφείου: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός (ταΐστρες, ποτίστρες, ανεμιστήρες, σύστημα φωτισμού, συστήματα υδρόψυξης κλπ) θα πρέπει να είναι επαρκής σε αριθμό, να διατηρείται καθαρός και να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του.

Τήρηση μέτρων υγιεινής: Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, αποφυγή σημείων μολύνσεων – στάσιμα νερά κ.λπ.) στο χώρο εκτροφής, παρασκευής ζωοτροφών και γενικά σε όλους τους χώρους της εκμετάλλευσης.

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών.

Ημερήσια απομάκρυνση απωλειών.

Επιθεωρήσεις: Τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθεί α) σπατάλη τροφών λόγω μη σωστής λειτουργίας του συστήματος ταΐσματος, β) έλλειψη νερού ή διαρροές λόγω μη σωστής λειτουργίας της τροφοδοσίας του πτηνοτροφείου με νερό και γ) να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως μολυσματικές ασθενειών.

Τήρηση μητρώων – ιστορικού εκτροφής.

Τήρηση μητρώου φαρμακευτικής αγωγής (http://www.minagric.gr/images/stories /docs/agrotis/ktiniatrika_Farmaka/mitroo_farm_agogis_ektrofis.doc).

Εφαρμογή των απαιτούμενων αυτοελέγχων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ελέγχου της σαλμονέλωσης.

Δείτε αναλυτικά EΔΩ.