Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Περιφράξεις στα παραλίμνια

Τα δικαιολογητικά για την έγκριση σκοπιμότητας περίφραξης παραλίμνιων εκτάσεων.

Οι εικόνες με τα περιφραγμένα παραλίμνια κτήματα είναι οικείες στην περιοχή, ωστόσο, προκαλούν συχνά διάφορα σχόλια, προς αποφυγήν των οποίων εξηγούμε παρακάτω το πως μπορεί κάποιος νόμιμα να περιφράξει το κτήμα που νόμιμα είναι στην κατοχή του.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 95/Α/22-06-1985, το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1337/83 και το ΠΔ 236/84 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:

1) Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα.

Οι καλλιέργειες αυτές είναι κηπευτικά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες, φυτώρια.

2) Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.

Για την έγκριση σκοπιμότητας περίφραξης παραλιακών γηπέδων απαιτούνται από την οικεία ΔΑΟΚ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) της οικείας ΔΑΟΚ.

2. Τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. με τοποθετημένη την αγροτική/κές αποθήκη/κες αν πρόκειται για την περίφραξη νομιμοποιημένων αγροτικών κτισμάτων και οριοθέτηση του τμήματος που θα περιφραχθεί.

3. Άδεια λειτουργίας για την περίπτωση που πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

4. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.

5. Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας όταν πρόκειται για ειδικές καλλιέργειες.

6. Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού με περιγραφή των ειδικών συνθηκών σκοπιμότητας της περίφραξης.

Οι ΔΑΟΚ χορηγούν την έγκριση σκοπιμότητας μετά από έλεγχο των παραστατικών και διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης.