Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στην ανταλλαγή γνώσεων

Τα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι γενικά αποτελεσματικά, αποδοτικά, συναφή, συνεκτικά και προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές.

 

Ωστόσο, υπάρχουν αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής λήψης μέτρων (που φθάνουν περίπου στο 10% των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ και στο 20% των δικαιούχων της ΚΑΠ) και η εφαρμογή ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της μελέτης στήριξης της αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην ανταλλαγή γνώσεων και τις συμβουλευτικές δραστηριότητες που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μελέτη υποστήριξης αξιολόγησης συμβάλλει στη συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΑΠ στην ανταλλαγή γνώσεων και στις συμβουλευτικές δραστηριότητες, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) αργότερα το 2021.

Η τελευταία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα του κοινού διαβούλευση για το ίδιο θέμα που ξεκίνησε από τις 10 Νοεμβρίου 2020 έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021, του οποίου η πραγματική περίληψη δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα. Η δημοσίευση περιλαμβάνει μια εκτελεστική περίληψη στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, παρέχοντας μια συνοπτική επισκόπηση της μελέτης και των συστάσεων της.

Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να παράσχει μια βάση για να προσδιοριστεί εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ΚΑΠ «προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές». Η αξιολόγηση καλύπτει όλα τα μέτρα αγροτικής πολιτικής της ΕΕ που επηρεάζουν την ανταλλαγή γνώσεων και τις συμβουλευτικές δραστηριότητες, εστιάζοντας στη μεταφορά γνώσεων, την καινοτομία και την παροχή συμβουλών για τους αγρότες και τους δασοπόνους.

Ιστορικό

Καθώς εξελίσσονται οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, οι αγρότες πρέπει να προσαρμόζουν συνεχώς τις γνώσεις τους σε σχέση με τη διαχείριση των επιχειρήσεων, τις γεωργικές καινοτομίες καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την ασφάλεια των τροφίμων και τις συνθήκες υγείας.

Οι πρώτες πρωτοβουλίες για καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας, καθώς και συμβουλευτικές δραστηριότητες για τους αγρότες και τους δασοπόνους, δημιουργήθηκαν κατά την ΚΑΠ 2007-13. Η ΚΑΠ 2014-20 περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση συμβουλών και ανταλλαγής γνώσεων, ιδίως του Συμβουλευτικού Συστήματος για τη Φάρμα, ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών Καινοτομίας.

Οι δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών συγκεντρώνουν αγρότες και δασολόγους, δίκτυα και κάθε είδους οργανισμούς που εμπλέκονται σε καινοτομίες και διαδικασίες γνώσης. Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες βοηθούν τους αγρότες, τους δασοπόρους και άλλους διαχειριστές γης να κατανοήσουν καλύτερα και να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση της ατομικής εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής τους.