Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΚΑΠ: ο κοινωνικός και οικονομικός της αντίκτυπος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές.

Μέσω των διαφόρων μέτρων και μέσων της, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μπορεί να συμβάλει σε μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής και κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών και την επιλογή μέτρων και μέσων πολιτικής. Αυτά είναι μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης στήριξης της αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στην εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών: κοινωνικοοικονομικές πτυχές που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μελέτη, μαζί με τις απαντήσεις στα ειδικά ζητήματα της ΚΑΠ της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές , θα συμβάλει στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΑΠ στην εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με επίκεντρο τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές.

Αυτή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία της ΚΑΠ από την ΕΕ όσον αφορά τον πολιτικό της στόχο για ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη. Θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης της Επιτροπής, η οποία προβλέπεται για το φθινόπωρο του 2021.

Ιστορικό

Ένας σημαντικός στόχος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ είναι να συμβάλει στην ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της διαφοράς εισοδήματος μεταξύ του γεωργικού τομέα και άλλων τομέων της οικονομίας.

Η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της μείωσης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές περιοχές χρηματοδοτείται κυρίως από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Οι άμεσες πληρωμές στους αγρότες και η κοινή οργάνωση αγοράς συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση ενός διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα και μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης.