Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία 2021: εγκρίθηκαν τα ποσά ανά Περιφέρεια

20.954.300 ευρώ προϋπολογισμός του προγράμματος - 1,25 εκατ. για τη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό έως 20.954.300.00 ευρώ, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας) ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021


Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερινκών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη προγράμματος δακοκτονίας 2021.