Για το 2021, διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 182,9 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση των γεωργικών τροφίμων της ΕΕ εντός και εκτός της ΕΕ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 173,4 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης που θα επιλεγούν μεταξύ των προτάσεων μετά τις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού (86 εκατομμύρια ευρώ) που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης θα κατευθυνθεί προς εκστρατείες πιο άμεσα σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως τη στρατηγική Farm to Fork. Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα προώθησης βιολογικών προϊόντων με συνολικό προϋπολογισμό 49 εκατ. Ευρώ και βιώσιμη γεωργία με προϋπολογισμό 18 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον, διατέθηκαν 19,1 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Επίσης, 88,1 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται σε προγράμματα προώθησης σε χώρες εκτός της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα που στοχεύουν χώρες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Μεξικό και ο Καναδάς. Επιπλέον, τα προγράμματα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα διάφορα συστήματα ποιότητας της ΕΕ ή να προωθούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της ΕΕ, καθώς και την ποικιλομορφία και την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Τα επιλεγμένα προγράμματα αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε όλο τον κόσμο.

Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως οι εμπορικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ομάδες γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Τα έργα θα αξιολογηθούν ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα των κριτηρίων παραγωγής και κατανάλωσης, σύμφωνα με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΓΠ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής Farm to Fork.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Απριλίου 2021 17:00 CET (Βρυξέλλες) μέσω της ειδικής πύλης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. Ο CHAFEA , ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ, παρέχει ορισμένα εργαλεία για να βοηθήσει τους αιτούντες να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.