Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έως τις 29 Ιανουαρίου oι αιτήσεις χρηματοδότησης για το υπομέτρο 3.1

«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Υπενθυμίζουμε ότι προϋπόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση είναι οι υποψήφιοι να είναι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι.

Ωστόσο, το φυτικό/ζωικό κεφάλαιο, οι δαπάνες πιστοποίησης του οποίου θα καλυφθούν από το υπομέτρο 3.1, είναι ανεξάρτητο από τα στοιχεία που είναι ενταγμένα στο υπομέτρο 11.1. Εφόσον ο παραγωγός πληροί την προϋπόθεση της συμμετοχής στο υπομέτρο 11.1 κατά το έτος 2019 ως ΑΦΜ, κι εφόσον πληροί και τους λοιπούς όρους επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στις Αποφάσεις και την Πρόσκληση (π.χ. δεν είναι δικαιούχος του υπομέτρου 11.2, από την αρχική συμμετοχή του στην Βιολογική Παραγωγή (ΒΠ) δεν έχουν συμπληρωθεί 5 έτη, ενώ υπολείπεται τουλάχιστον ένα (1) έτος υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση των 5 ετών, κοκ), τότε μπορεί να δηλώσει στην Πρόσκληση του υπομέτρου 3.1 οποιαδήποτε από τις καλλιέργειες/εκτροφές της εκμετάλλευσής του που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ 2020 και που είναι ενταγμένες στο σύστημα της Βιολογικής παραγωγής, ανεξάρτητα από το στάδιο ΒΠ που βρίσκονται.

Οι παραγωγοί που το 2020 είναι δικαιούχοι (έχουν ενεργό τεχνικό δελτίο) του υπομέτρου 11.2 σε δράση αντίστοιχη με το είδος πιστοποίησης που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο υπομέτρο 3.1 δεν είναι επιλέξιμοι, ανεξαρτήτως του μεγέθους του φυτικού/ζωικού κεφαλαίου που είναι ενταγμένο στο υπομέτρο 11.2.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση «δύνανται να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων».

Αλλαγές υπάρχουν και στα δικαιολογητικά για την επαλήθευση των κριτηρίων βαθμολόγησης.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.