Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συγκροτήθηκε η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΕΦΚΑ στο Μεσολόγγι

Με απόφαση που υπογράφει η αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Σαλμά,  συγκροτήθηκε Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Γ΄ τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας του Ε.Φ.Κ.Α. με έδρα το Μεσολόγγι.

Το έργο της Επιτροπής είναι σημαντικό:

α) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. που αφορούν την ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών, την πραγματοποίηση των ασφαλιστικών παροχών και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας του και επιλαμβάνεται τον ουσιαστικό και νομικό έλεγχο της ορθότητας αυτών.

Κατά τον έλεγχο η τοπική διοικητική επιτροπή ερευνά ελευθέρως τα πραγματικά και νομικά της υπόθεσης στοιχεία. Δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών, να εξετάσει μάρτυρες, να ενεργήσει αυτοψία, να προκαλέσει ιατρικές γνωματεύσεις, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε αρχή και να λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα, αποφασίζει δε ελευθέρως και κατά συνείδηση, σύμφωνα όμως προς το νόμο και τους κανονισμούς του Ιδρύματος.

β) Γνωματεύει για την αποτίμηση των παροχών, σε είδος, των εργοδοτών της περιφέρειας προς τους ασφαλισμένους, καθώς και για την κατάταξη των μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές σε μισθολογικές κλάσεις, ως και των αυτοτελώς εργαζομένων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος.

γ) Γνωματεύει για τον καθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας του υποκαταστήματος και των τυχόν τοπικών υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων αυτού και, τέλος,

δ) γνωματεύει προς το Διοικητή για την ανάγκη της σύστασης ή της κατάργησης ιατρείων, θεραπευτηρίων ή τμημάτων αυτών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Καρανίκα Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. Ρ 231160) κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ - Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιτωλίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής , με αναπληρώτριά του, την Λουκοπούλου Αριστέα του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. Σ 211996), κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας .

β) Λυρή Γεώργιο του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 739206) κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Τσεγγενέ Ολυμπία του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 383021) κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄,Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου Τμήματος.

γ) Παπαδημητρόπουλο Διονύσιο του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Φ 200478) εκπρόσωπο Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Σπυρίδωνα του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. Ρ 684303) Γενικό Γραμματέα του ιδίου φορέα .

δ) Σπυρόπουλο Βασίλειο του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΒ 769092), εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κουτσαγγέλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 219490) εκπρόσωπο του ιδίου φορέα.

⇒ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Βοιδής Ευθύμιος του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. Π 102793) υπάλληλος του Γ΄ τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι , κλάδου ΔΕ/A, με αναπληρώτριά του, την επίσης υπάλληλο του ιδίου υποκαταστήματος Λυμπεράκη Ελισσάβετ του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. ΑΙ 225692) κλάδου ΔΕ/A.

⇒ Στις συνεδριάσεις της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Γ΄ τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι του Ε.Φ.Κ.Α. μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Μεσολογγίου και

β) ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης, ο Προϊστάμενος Τμήματος του οικείου υποκαταστήματος του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή υπάλληλος του EΦΚΑ Α ή Β ή Γ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.