Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ενεργειακή Ένωση και πράσινη ανάκαμψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και τα συνοδευτικά της έγγραφα, τα οποία επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια.

Η φετινή έκθεση είναι η πρώτη μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και εξετάζει τη συμβολή της Ενεργειακής Ένωσης στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης για το κλίμα.

Στις επιμέρους αξιολογήσεις των 27 εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) αναλύεται η πορεία και οι φιλοδοξίες κάθε κράτους μέλους προς την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Από τη συνολική αξιολόγηση προκύπτει ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και σημειώνουν ως επί το πλείστον ικανοποιητική πρόοδο προς την επίτευξή τους.

Στις εκθέσεις υπογραμμίζεται επίσης η συμβολή του τομέα της ενέργειας στην ανάκαμψη της ΕΕ από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19. Η Ενεργειακή Ένωση έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ισχυρή έναντι των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στα ενεργειακά μας συστήματα και στους εργαζομένους στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Ο τομέας της ενέργειας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση των εκπομπών και στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η σημερινή έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης καταδεικνύει την πρόοδο που σημειώνουμε, καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήσαμε πρέπει να δώσουν ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη και να μας βάλουν στον σωστό δρόμο ώστε να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι έως το 2050.»

Η επίτροπος Ενέργειας, κα Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για τη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη με σκοπό τον σχεδιασμό των πολιτικών και των επενδύσεων για μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση. Ήρθε πλέον η ώρα τα εν λόγω σχέδια να γίνουν πραγματικότητα και να χρησιμοποιηθούν για να βγούμε από την κρίση που προκάλεσε η Covid-19, με νέες θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικότερη Ενεργειακή Ένωση.»

Η έκθεση εξετάζει τις πέντε διαφορετικές πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης — την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή ασφάλεια, την εσωτερική αγορά ενέργειας, και την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Η έκθεση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ταχεία υλοποίηση των ΕΣΕΚ και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ενέργεια μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω μιας σειράς εμβληματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Η φετινή έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης συνοδεύεται για πρώτη φορά από ανάλυση των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, στην οποία διαπιστώνεται σαφής ανάγκη για καλύτερα δεδομένα σχετικά με τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας και περισσότερες προσπάθειες για τη μείωση των επιδοτήσεων που στηρίζουν την παραγωγή και κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Σήμερα δημοσιεύεται επίσης μια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της καθαρής ενέργειας, στην οποία καταδεικνύεται ότι η βιομηχανία της ΕΕ έχει επιτυχώς αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Ο τομέας παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τις συμβατικές τεχνολογίες ενέργειας όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, την παραγωγικότητα της εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης εκθέσεις προόδου σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, τις τιμές και το κόστος της ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιστορικό

Αξιολόγηση των 27 διαφορετικών εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ): Μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των ΕΣΕΚ σε επίπεδο ΕΕ τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την επιμέρους αξιολόγηση εκάστου εθνικού ΕΣΕΚ, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τη δυνητική χρήση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από κάθε κράτος μέλος.

Παράρτημα για τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας: Στην εν λόγω πρώτη επισκόπηση των επιδοτήσεων των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πολλά ΕΣΕΚ δεν παρέχουν πλήρη εικόνα ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες ανέρχονται ετησίως σε 50 EUR.

Παράρτημα για την εσωτερική αγορά ενέργειας: Στο εν λόγω παράρτημα παρέχεται μια επίκαιρη επισκόπηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, ενώ απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη ενοποίηση των αγορών.

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της καθαρής ενέργειας: Η εν λόγω έκθεση εστιάζεται κυρίως σε έξι βασικές τεχνολογίες καθαρής ενέργειας ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το 2030 και το 2050 — ηλιακά φωτοβολταϊκά· υπεράκτια αιολική ενέργεια· ωκεάνια ενέργεια· ανανεώσιμο υδρογόνο· μπαταρίες και έξυπνα δίκτυα.

Έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας: Η εν λόγω έκθεση εξετάζει διεξοδικά τις τάσεις των τιμών και του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη και διεθνώς, τονίζοντας ότι το μερίδιο των ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών έχει μειωθεί για όλα τα επίπεδα εισοδήματος από το 2012.

Έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση: Η έκθεση καλύπτει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο στόχο της ενεργειακής απόδοσης. Ενώ η προκαταρκτική ανάλυση καταδεικνύει ότι η κρίση λόγω της COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διατήρηση της θετικής τάσης.

Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ των 27 ανήλθε σε 18,9 % και ότι η ΕΕ προβλέπεται να υπερβεί τους στόχους της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και παράρτημα της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης

Ενημερωτικό σημείωμα (Ερωτήσεις και απαντήσεις) όσον αφορά την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, τα ΕΣΕΚ και τις συνοδευτικές εκθέσεις

Ιστότοπος της έκθεσης του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης

Τα 27 εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)

Αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της καθαρής ενέργειας

Παράρτημα για τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας

Έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση

Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παράρτημα για την εσωτερική αγορά ενέργειας

Έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας