Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έκθεση για τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελιάς

Τελική Έκθεση της Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχουν οι επιδρομές εντόμων και η εμφάνιση ασθενειών;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και τη Βιωσιμότητα της Γεωργίας (EIP-AGRI), η Ομάδα Εστίασης για τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελιάς λειτούργησε με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ αγροτών και ερευνητών προκειμένου να συγκεντρωθούν καλές πρακτικές για τον περιορισμό των εχθρών και των ασθενειών της.

Η Ομάδα συνέταξε έναν κατάλογο με τα τρέχοντα προβλήματα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της έρευνας και της πρακτικής και επεσήμανε πιθανές λύσεις για τα τρέχοντα προβλήματα.

Με βάση τα ανωτέρω, πρότεινε και έθεσε με σειρά προτεραιότητας καινοτόμες δράσεις και ιδέες για (εφαρμοσμένη) έρευνα και δοκιμή των προτεινόμενων λύσεων επί τόπου στις γεωργικές καλλιέργειες με τη συμμετοχή αγροτών, ερευνητών, συμβούλων, επιχειρηματιών και άλλων επαγγελματιών, ενώ παράλληλα πρότεινε τρόπους διάδοσης των καλών πρακτικών με σκοπό τον περιορισμό των παρασίτων και των ασθενειών της ελιάς.

Δείτε την έκθεση της Ομάδας Εστίαση ΕΔΩ.