Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

«Νέα ατζέντα καταναλωτών»

Δημόσια διαβούλευση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές για την επόμενη περίοδο «Νέα ατζέντα καταναλωτών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές για την επόμενη περίοδο, την αποκαλούμενη «Νέα ατζέντα καταναλωτών»(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda/public-consultation).

Η νέα ατζέντα θα καθορίσει τις κύριες προτεραιότητες της πολιτικής καταναλωτών στην ΕΕ για τα επόμενα χρόνια και στοχεύει στην ενημέρωση της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές σε βασικούς τομείς όπως η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που συνεπάγεται η ψηφιοποίηση, η αυξανόμενη σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων, η αυξημένη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, το ζήτημα της ορθής επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.  Επίσης θα λάβει υπόψη τον αντίκτυπο στους καταναλωτές από την πανδημία του κοροναϊού.

Η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση ,που λήγει στις 6/10/2020, περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συνολική στρατηγική πολιτικής για τους καταναλωτές, και ειδικά για τους εξής τομείς:

(α) Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση: Η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης θα έχει ως στόχους την αναβάθμιση της συμμετοχής των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση μέσω της εξασφάλισης αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών έναντι εμπορικών πρακτικών όπως η προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας και η πρόωρη απαρχαίωση προϊόντων (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for-the-green-transition).

(β) Αναθεώρηση της οδηγίας 2008/48 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης:Η αναθεώρηση της οδηγίας καταναλωτικής πίστης (2008/48/ΕΚ) ακολουθεί την πρόσφατη αξιολόγησή της, στην οποία επισημάνθηκαν διάφορες προκλήσεις που θέτουν προσκόμματα στη λειτουργία της οδηγίας, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της, την παροχή πληροφοριών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η αναθεώρηση θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της COVID-19 στην αγορά πιστώσεων και στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_en).

(γ) Αναθεώρηση της γενικής οδηγίας 2001/95 για την ασφάλεια των προϊόντων:  Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της οδηγίας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πωλήσεις. Η πρωτοβουλία θα επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, να επιτύχει καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και να καθιερώσει αποδοτικότερη εποπτεία της αγοράς (https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en).

Από αυτήν την δημόσια διαβούλευση η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων, τις απόψεις καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων καταναλωτών), οργανώσεων καταναλωτών, καθώς και τις απόψεις δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση και την εφαρμογή/επιβολή των πολιτικών για τους καταναλωτές και των αρχών που είναι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό, την προστασία των δεδομένων, την ψηφιοποίηση και το περιβάλλον.

Αναζητεί τις γνώμες παρόχων πιστώσεων, μεσιτών πιστώσεων και διαχειριστών μητρώων πιστώσεων· κλαδικών ενώσεων, επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν καταναλωτικά προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες), διανομέων και εισαγωγέων, καθώς και επιχειρήσεων του τομέα των επισκευών· μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και άλλων διαδικτυακών ενδιαμέσων. Απευθύνεται σε επαγγελματικές ενώσεις, οργανισμούς τυποποίησης, διαχειριστές συστημάτων πιστοποίησης και σήμανσης, οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, διεθνείς ομόλογους οργανισμούς (αρχές για την ασφάλεια των προϊόντων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)· ΜΚΟ, ερευνητές και πανεπιστημιακούς, ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Δεδομένου ότι η δημόσια διαβούλευση θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για τη δημιουργία της νέας ατζέντας για τους καταναλωτές την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει έως το τέλος του 2020, επιπλέον, θα διοργανωθούν περαιτέρω δράσεις διαβούλευσης, στις οποίες οι οικείοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους τόσο σχετικά με την άμεση αντίδραση των κρατών μελών και της Επιτροπής στον αντίκτυπο της COVID-19 στα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και σχετικά με τις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη μετά την κρίση.

Κατόπιν των ανωτέρω προωθείται προς ενημέρωση και συμμετοχή σας online στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση παρέχεται ο σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda/public-consultation.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου 2020.