Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κομφούζιο: μέχρι 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκίες, μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές, δαμασκηνιές) και στα πρέμνα των αμπελώνων (αμπέλι) των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου) ο οποίος, για το σκοπό αυτό, συντάσσει κατ' έτος Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της μεθόδου.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Σε ποιους απευθύνεται: Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Περίοδος υποβολής: έως 7/9/2020

Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, οι υποψήφιοι της 2ης Πρόσκλησης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει μηχανογραφικά την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και, αντίστοιχα, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο  https://p2.dikaiomata.gr/M1018/. Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω διαδικτυακό τόπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
⇒ Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Αντιθέτως, δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω σημείου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

⇒ Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν στην 3η Πρόσκληση της δράσης, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών.

⇒ Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

  • είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
  • είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 και 5218/20-6-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08 του Μέτρου 10 ή/και σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 130/5917/18-1-2017 Πρόσκλησης για τη δράση «11.1.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020
  • είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2020 του υποψηφίου
  • είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου με μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια
  • είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου ως αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση. Αντιθέτως, αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί αναφύτευση και οι οποίοι είναι δηλωμένοι στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου ως αμπελώνες για παραγωγή οίνου, είναι επιλέξιμοι για ένταξη στη δράση.

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης γεωργικής έκτασης (1 εκτάριο (Ha) = 10 στρέμματα), προκειμένου να τους αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:

α) στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

β) στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς

γ) στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς

δ) στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι

ε) στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα.

Στα παραπάνω ύψη ενίσχυσης, συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως.

Προϋπολογισμός:  20.000.000 €

Αναλυτικά η Πρόσκληση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69017-69034.