Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιουλίου 2020

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά 40,22
Φ/Β 40,68
ΜΥΗΣ 41,07
Βιομάζα 41,99
ΣΗΘΥΑ 41,99