Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

LIFE 2020: στην τελική ευθεία η υποβολή προτάσεων

Συνεχίζονται οι υποβολές στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή – Πρόσκληση 2020, με σκοπό τη συμβολή στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

Όσον αφορά στο υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον, η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο υποβάλλονται τα συνοπτικά υπομνήματα (concept notes), ενώ στο δεύτερο στάδιο η πλήρης πρόταση. Ειδικότερα, στον τομέα προτεραιότητας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, οι υποβολές των συνοπτικών υπομνημάτων ολοκληρώνονται στις 14 Ιουλίου 2020, ενώ αυτές στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση θα πραγματοποιηθούν έως τις 16 Ιουλίου 2020.

Ως προς το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα και τους τομείς προτεραιότητας Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, οι υποβολές πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο, αυτό της πλήρους πρότασης, έως τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Νέα μέτρα:
Ο EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) έχει ήδη εισαγάγει τα ακόλουθα νέα μέτρα για τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.

⇒ Όλες οι προθεσμίες υποβολής παρατείνονται κατά ένα μήνα.

⇒ Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν για μια σύντομη συζήτηση σχετικά με την ιδέα του έργου τους με έναν από τους συμβούλους έργων μας (ένα σύστημα εγγραφής θα δημιουργηθεί μόλις δημοσιευθεί η πρόσκληση).

⇒ Οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να προκηρύσσουν ανοικτούς διαγωνισμούς για συμβάσεις άνω των 135.000 ευρώ.

⇒ Όλα τα έργα θα επιτρέπεται να υποστηρίζουν οικονομικά τοπικές πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του έργου. Αυτό θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων που ο δικαιούχος μπορεί να δώσει (εντός ορισμένων ορίων) σε τρίτους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τέτοιες πρωτοβουλίες. Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστούμε επίσης να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του LIFE σε πολύ μικρές τοπικές ομάδες που δεν έχουν την ικανότητα να ενεργούν ως συνδικαιούχοι στο έργο, αλλά θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο στην επίτευξη των στόχων του.

⇒ Μια ειδική ενότητα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up companies) ενσωματώθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές. Στην ενότητα αυτή, καλούνται τις μεγαλύτερες εταιρείες να εξετάσουν την πρότασή τους LIFE ως πιθανό φυτώριο – θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις. Κανονικά, οι start-ups δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσουν συντονιστή δικαιούχο λόγω της περιορισμένης οικονομικής τους ικανότητας. Ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι βασικοί παίκτες (κάτοχοι τεχνογνωσίας ή γνώσης) σε συνεργασία με μια μεγαλύτερη εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, η start-up μπορεί να έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε πλήρη ανάπτυξη της αγοράς και η μεγαλύτερη εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση στις γνώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο χάρη στην υποστήριξη του LIFE.

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα υποβολών:
Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

14 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment & Resource Efficiency (οδηγίες υποβολής αγγλικά - ελληνικά)

16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Nature & Biodiversity (οδηγίες υποβολής αγγλικά - ελληνικά)

16 Ιουλίου 2020: συνοπτικό υπόμνημα για Environment governance and information (οδηγίες υποβολής αγγλικά - ελληνικά)

 6 Οκτωβρίου 2020: πλήρης πρόταση για Climate Action (οδηγίες υποβολής αγγλικά - ελληνικά)

Περισσότερες πληροφορίες

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Προγραμμα LIFE
http://www.lifetaskforce.gr/index.php/el/