Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τροποποίηση για τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.880.681,85 €.

Εγκρίθηκε η  τροποποίηση της αριθ.110/122385/17-11-2017 απόφασης ένταξης, όπως ισχύει, της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10, Υπομέτρο 10.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου (2014-2020), για δεκατέσσερις (14) δικαιούχους μετά την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης για την παράταση υλοποίησης του έργου που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο της αριθ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκλησης, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 15 και 16 της αριθ. 481/66703/9-6- 2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1994), όπως ισχύει, από την αρμόδια Επιτροπή, με συνολική επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.880.681,85 €.

Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των έργων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Α. για την ενέργεια «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Β. για την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Γ. για την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Δ. για την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% . Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Κατόπιν της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης ενταγμένων δικαιούχων: 12.848.277,85 €.
  • Σύνολο Ιδιωτικής Συμμετοχής ενταγμένων δικαιούχων: 1.069.021,01 €.
  • Το ύψος της απαιτούμενης πίστωσης για το έτος 2020 στο ΠΔΕ ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00) €.

Αναλυτικά η απόφαση τροποποίησης και οι πίνακες των δικαιούχων ΕΔΩ.